مطالعه پارامتر‌های خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio)‌ متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم

نویسندگان

1 گروه شیلات،دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

2 مرکز تحقیقات سم شناسی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

غلظت بالای فلزات سنگین یا تماس طولانی مدت با غلظت‌های پایین این فلزات می‌تواند روی شاخصه‌های خونی و بیوشیمیایی ماهیان مؤثر باشد. از اینرو در مطالعه فعلی تأثیر طولانی کادمیوم بر شاخصه‌های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. 60 قطعه ماهی کپور معمولی ‌(cyprinus carpio)‌ به ظاهر سالم با وزن متوسط 700 گرم به دو گروه شده و به دو تانک فایبر گلاس 1000 لیتری تحت شرایط کنترل شده (آب ساکن چاه توأCم با هوا دهی مستمر و تحت شرایط کیفی معین) منتقل گردیدند. ماهیان گروه تیمار در مواجهه با غلظت کم کادمیوم ‌(ppb30) قرار گرفتند. ماهیان گروه شاهد در تماس با کادمیوم قرار نگرفتند. خونگیری از ماهیان در هر دو گروه شاهد و تیمار در روز های 15 و 30 پس از مواجهه (به تعداد 5 قطعه ار هر گروه با سه تکرار) از ناحیه ورید ساقه ی دمی انجام شد. متعاقباً پارامتر‌های خون شناسی شامل شمارش کلی گلبول های قرمز، شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید، هماتوکریت، مقادیر پروتئین تام، آلبومین، گلبولین، نسبت آلبومین به گلبولین و مقادیر آنزیم های LDH، ALT، AST و ALP اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج بدست آمده تعداد گلبول های سفید ‌ l)µ/104× (WBC ‌ به طور معناداری در روز 15 بعد از مواجهه با کادمیوم کاهش پیدا کرده بودند(05/0‌p<‌.) همچنین تعداد گلبول های سفید در ماهیان گروه تیمار به شکل معناداری در روز 30 پس از مواجهه، کاهش پیدا کرده بودند(05/0‌p<‌.) بر اساس اندازه گیری های آنزیم های سرمی، مقدار آنزیم لاکتات دهیدروژناز ‌(LDH)‌ در روز 30 پس از مواجهه در گروه شاهد به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0‌p<‌.)در ماهیان گروه تیمار مقدار LDH در روز سی ام پس از مواجهه افزایش پیدا کرده بود. در سایر پارامتر های خون شناسی و مقادیر آنزیم های سرمی ماهیان گروه تیمار اختلاف معناداری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. این بررسی نشان داد که دوره مواجهه غلظت کم کادمیوم عامل مهمی در افزایش سطوح LDH در ماهی کپور معمولی بود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYON HEMATOLOGYAND SERUM BIOCHEMISTRY OFCOMMON CARP(CYPRINUS CARPIO ) AFTER LOWCADMIUM CONCENTRATION EXPOSURE

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Mirzargar 1
  • Jamileh Salar Amoli 2
  • Alireza Bahonar 3
  • Hosseinali Ebrahimzadeh Mousavi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

High concentration of heavy metals or long time exposure to low concentrations of these metals
can usually decrease the hematological indices in fish. Therefore the aim of this study was to indicate
changes in hematology and serum chemistry of common carp (cyprinus carpio) after low cadmium
concentration exposure. 60 apparently healthy common carp (mean weight of 700g) divided in two
groups and transfred to 1000 liter indoor fiberglass tanks under controlled conditions. Treatment group
was exposed to low concentration of cadmium (30ppb). Blood were exsanguinated randomly from 5
fish in each group through the caudal vein at days 15 and 30 of exposure. The hematological and
biochemical parameters (WBC, RBC, different count, hematocrit, total protein, albumin and globulin
concentrations, albumin: globulin ratio, LDH, ALT, and AST) were determined. Results revealed that
WBC counts decreased significantly on the 15th day of exposure (p<0.05). Furthermore, WBC counts
decreased significantly on the 30th day of exposure (p<0.05). The levels of LDH after day 30 of
exposure, significantly increased in the test group compared to the controll. In the test group, LDH
levels significantly increased at the 30th day of exposure. No significant differences have been
observed between control and test groups in respect to the other parameters. This study showed that
the exposure time for sublethal concentration of cadmium is an important factor for increasing the
LDH levels in common carp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biochemistry
  • cadmium.
  • common carp
  • Hematology
  • low concentration