مطالعه تاثیر برخی پروبیوتیک‌ها برروی‌اشریشیاکلی ‌ 7:H157O در شرایط رشد توامان در شیر

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

3 دانشگاه آزاد

چکیده

در دو دهه گذشته استفاده از پروبیوتیک‌ها در مهار باکتری‌های بیماری‌زا اهمیت بسیاری پیدا کرد. در این مطالعه تاثیر پروبیوتیک‌های بیفیدوباکتریوم آنگولاتوم، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس کازئی بر سرعت رشد اشریشیاکلی ‌7:H157O در شرایط رشد توامان در شیر مورد بررسی قرار گرفت.ابتدا به داخل 500 میلی لیتر شیر استریل CFU/ml108*5/1 باکتری شریشیاکلی اضافه و بعد از همگن سازی در 5 ارلن مایر استریل به طور مساوی توزیع شد. ارلن اول به عنوان کشت انفرادی لحاظ گردید و به ارلن‌های دوم تا پنجم به ترتیب ‌ CFU/ml108*5/1 از باکتری‌های پروبیوتیک فوق تزریق و بعد از 24 و 48 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد، pH و تعداد اشریشیاکلی موجود در هر میلی لیتر از آنها به ترتیب با استفاده از pH متر و کشت مخلوط در محیط ویولت رد بایل آگار ‌ (VRBA)‌ اندازه‌گیری شد. این عملیات 10 بار تکرار و میانگین pH و تعداد اشریشیاکلی موجود در هر میلی لیتر از کشت انفرادی و کشت‌های توامان با پروبیوتیک‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصله رشد توامان هر کدام از پروبیوتیک ها در طول 48 ساعت گرمخانه گذاری بطور معنی دار رشد اشریشیاکلی ‌7:H157Oرا مهار نمود (01/0 ‌.)p< pH نمونه شیر حاوی کشت E.coli + L. casei بعد از 48 ساعت گرمخانه گذاری از pH نمونه شیر حاوی ‌ E.coli بطور معنی دار کمتر بود (01/0 ‌.)p< در مجموع نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مصرف طولانی مدت محصولات حاوی فوق الذکر می‌تواند در جلوگیری از بروز عفونت با اشریشیاکلی ‌ 7:H157O و درمان آن مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF SOME PROBIOTICS ON ESCHERICHIA COLI O157:H7 DURING ASSOCIATED GROWTH IN MILK

نویسندگان [English]

  • H. Mirzaei 1
  • M. Nahaei 2
  • A. Javadi 3
  • M. Ahmadi-Manesh 2
چکیده [English]

In the past two decade, the application of probiotics to the inhibition of pathogenic or microorganisms has recieved much interest. The aim of the present was to study the effect of Bifidobacterium angulatum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus casei on Escherichia coli O157:H7 was evaluated during associated growth in milk. At first a quantity of 1. 5×108 E. coli O157:H7 was inoculated to 500 ml of sterilized milk, homogenized and distributed equally in five erlene meyers. The first erlene meyer was considered as the control one and into the second, third, fourth and fifth a quantity of 1. 5×108 of the above probiotics were inoculated, respectively. after 24 and 48 hours of incubation at 37 °C, pH and the number of E. coli per ml of them were determined using pH meter and pour plate method in VRBA medium. This procedure was repeated 10 times and the mean of pH and number of E. coli per ml of the Control and probiotic treatments was compared by one way ANOVA Results showed that associated growth of mentioned probiotics significantly (p<0.01) inhibited the growth rate of E. coli O157:H7 during 48 hours incubation. The pH of sample containing E. coli + L. Casei was lower than the control after 48 hours incubation (p<0.01). It can be concluded that the consumption of products containing mentioned probiotics could have beneficial effects on prevention and treatment of E. coli O157:H7 contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • associated growth
  • E. coli O157:H7
  • Milk
  • Probiotics