تاثیر تزریق دز زیاد پروژسترون بر عملکرد تولید‌مثلی مرغ‌های مادرگوشتی

نویسندگان

پردیس کشاورزى و منابع طبیعى دانشگاه تهران

چکیده

مصرف خوراک مازاد بر نیاز مرغ‌های مادر گوشتی، باعث شروع تغییرات متابولیک و هورمونی و نهایتا تضعیف عملکرد تولیدمثلی می‌گردد. در این آزمایش، پاسخ مرغ‌های مادرگوشتی به دو نوع نحوه خوراکدهی (تحت تغذیه آزاد و خوراکدهی محدود) و دو حالت تزریق یا عدم تزریق روزانه دز زیاد پروژسترون، در مقابل گروه کنترل ارزیابی شد. 64 قطعه مرغ مادر‌گوشتی کاب 500 از سن 27 الی 38 هفتگی در دو گروه متفاوت تغذیه آزاد یا خوراکدهی محدود توزیع شدند. از هر گروه، 14 پرنده برای تزریق پروژسترون انتخاب گردید. در یک دوره 3 هفته‌ای، روزانه به میزان 5/2 میلی‌گرم پروژسترون به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، زیر پوست پشت ناحیه ابتدای گردن آن‌ها تزریق شد. هر تیمار 7 تکرار داشت. تعداد تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی و تخم‌مرغ‌های غیرطبیعی، روزانه ثبت گردید. قبل از شروع دوره تزریق، 10 روز و 20 روز بعد از آغاز تزریقات، خونگیری انجام شد. غلظت گلوکز، کلسترول، تری‌آسیل‌گلیسرول، پروژسترون، استرادیول، تستوسترون، ‌3Tو ‌4Tدر پلاسما‌ها اندازه‌گیری شد. تزریق پروژسترون در پرندگان تحت تغذیه آزاد و مرغ‌های با خوراکدهی محدود، منجر به تحلیل تخمدان گردید و تخمدان‌های این پرندگان فاقد سلسله مراتب فولیکولی بودند (05/0.)p> تزریق پروژسترون، وقوع پدیده توقف تخم‌مرغ در رحم را افزایش داد (05/0.)p> بر اساس نتایج، علیرغم این‌که در اوایل دوره تزریق، دز زیاد پروژسترون، در مرغ‌های مادر‌گوشتی تحت تغذیه آزاد و خوراکدهی محدود، موجب تخمک‌گذاری مکرر گردید (05/0)p> ولی این نرخ بالای تخمک‌گذاری منجر به افزایش میزان تولید تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی نشد. مرغ‌های مادر‌گوشتی در هر دو نحوه خوراکدهی، به تزریق دز زیاد پروژسترون، پاسخ مشابهی دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF ACUTE PROGESTERONE INJECTION ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE OF BROILER BREEDERS

نویسندگان [English]

  • M. Zaghari
  • S. Honarbakhsh
  • R. Taherkhani
چکیده [English]

Increase in feed intake of broiler breeder hens, results to incidence of metabolic and hormonal changes and finally leads to poor reproductive performance. An experiment was conducted to evaluate responses of feed-satiated and feed-restricted laying breeder hens to daily injection of an acute dose of progesterone (P4). A total of 64 Cobb 500 hens were fed either restricted or ad libitum from 27 to 38 wk of age. Fourteen laying hens from each group were selected to conduct P4 injection assay. Each P4 injection were 2.5 mg P4/kg BW subcutaneously, at the base of the neck, daily for 21 days. Each treatment had 7 replicates. Settable and abnormal eggs were recorded daily. Blood sample were taken just before initiation of injections, 10-d and 20-d after initiation of injection. Plasma samples were analyzed for glucose, cholesterol, triacylglycerol, P4, estradiol (E2), testosterone, T3 and T4 concentrations. Progesterone injection in feed-satiated and feed-restricted birds resulted in ovary regression; the ovary of these birds had no hierarchical follicle (p>0.05). Progesterone injection increased incidence of holding hard-shelled eggs in the uterus (p>0.05). Our results revealed that whereas injecting an acute dose of P4 induced frequent ovulation early in the injection period in both feed-satiated and feed-restricted breeder hens (p>0.05); however this higher ovulation rate did not result in more settable egg production. Restricted fed and ad libitum fed laying breeder hens respond in a similar way to an acute dose of P4 injection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • feeding pattern
  • ovarian morphologym
  • plasma hormones.
  • simulated progesterone surge