تأثیر تغذیه سطوح مختلف ال– کارنیتین در جیره مرغ‌های مادر و جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، ترکیبات سرم خون، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

‌دانشکده کشاورزی– دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ال–کارنیتین به عنوان مشتق لیزین محلول در اب دارای نقش بیولوژیکی مهمی در متابولیسم چربی می‌باشد. هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عملکرد، ترکیبات سرم، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی است که مادر یا خودشان به تنهایی و یا به طور توأCم از مکمل ال–کارنیتین تغذیه نموده‌اند. مرغ‌های مادر در سن 25 هفتگی با جیره‌های حاوی سطوح 0 و ppm60 و نتاج آنها با سطوح 0، 100 و 200 .ppm ‌مکمل ال– کارنیتین تغذیه شدند. عملکرد دوره‌های آغازی، رشد، پایانی و کل دوره بررسی شد. عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل و تزریق گلبول قرمز گوسفند به عنوان معیار پاسخ ایمنی تعیین و در پایان آزمایش خصوصیات لاشه پرندگان بررسی شد.ال–کارنیتین باعث کاهش خوراک مصرفی و افزایش وزن جوجه‌های گوشتی گردید(01/0p<‌)، اما بر ضریب تبدیل غذایی تأثیری نداشت (05/0‌.)p> کلسترول و تری گلیسرید سرم و صفات مربوط به لاشه تحت تاثیر ال–کارنیتین قرار نگرفت (05/0.)p> ال– کارنیتین تأثیری بر تولید پادتن علیه SRBC نداشت (05/0‌)p>، اما در 48 روزگی سطوح ال– کارنیتین مادری باعث ایجاد تفاوت معنی‌داری در پادتن علیه SRBC ‌ گردید (01/0p<‌) و سبب ایجاد اختلاف در وزن طحال جوجه‌های گوشتی در سن 21 روزگی شد (05/0<‌.)p اثر متقابل بین مکمل موجود در جیره غذایی مرغ‌های مادر و جوجه‌ها باعث ایجاد اختلاف چشمگیری در پاسخ جوجه‌ها به عیار پادتن علیه واکسن نیوکاسل گردید (05/0p<‌.)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF L-CARNITINE SUPPLEMENTATION IN BROILER BREEDERS AND THEIR PROGENY’S DIETS ON PERFORMANCE, BLOOD FACTORS, CARCASS CHARACTERISTICS AND IMMUNE SYSTEM OF BROILERS

نویسندگان [English]

  • A. R. Kheirkhah
  • Sh. Rahimi
  • M. A. Karimi Torshizi
  • H. Malekmohamadi
چکیده [English]

L-carnitine as a water soluble derivative of lysine has a crucial biological role in lipid metabolism. Present experiment was conducted to study the effect of L-carnitine supplementation into broiler and/or breeder diets on broilers' performance, blood related factors, carcass characteristics and immune system. L-carnitine was added to the broiler breeder's diets at levels of 0, and 60 PPM from 25th weeks of age and their progenies diets at levels of 0, 100, and 200 PPM. The broilers performance was investigated in starter, grower and finisher periods. Feeding of L-carnitine reduced feed intake and body weight gain of broilers (p<0.01), while feed conversion ratio was not affected (p>0.05). Serum cholesterol and triglyceride, carcass characteristics and anti-SRBC titers were not influenced by L-carnitine supplementation to broilers' diets (p>0.05). Breeders' diet supplementation with L-carnitine resulted in significant differences in broilers' anti-SRBC titers at 48 day of age and spleen weights at 21 day age (p<0.05). Significant interaction was evidenced for breeders and broilers' diets supplementation with L-carnitine for anti-NDV titers in broilers sera (p<0.05) .
Key words: broiler, broiler breeder, L-carnitine, blood related factors, carcass characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • blood related factors
  • broiler
  • Broiler Breeder
  • carcass characteristics.
  • l-carnitine