بررسی قارچ‌های سطحی تاس ماهی ایرانی Acipensr persicus(‌‌) پرورشی و صید شده از دریای خزر

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

عفونت‌های قارچی ماهیان پراکندگی جهانی دارند که اغلب گونه های وحشی و پرورشی را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف از مطالعه حاضر، جداسازی و شناسایی قارچ‌های سطحی در تاس ماهی ایرانی پرورشی و صید شده از دریای خزر بود. نمونه ها از پوست، باله و آبشش ماهیان تهیه و در محیط های کشت قارچی همراه با آنتی بیوتیک تلقیح و در دمای 1±23 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. سیزده نوع قارچ از ماهیان جداسازی شد که شامل: آلترناریا آلترناتا، کلادوسپوریوم کاریونی، موکور، اورئوبازیدیوم، پنی سیلیوم سیترینوم، پنی سیلیوم نوتاتوم، پنی سیلیوم فرکوئینتس، پسیلومایسس، آسپرژیلوس فلاووس، آسپرژیلوس فومیگاتوس، سودوآلشریا بوئدی، رودوتورلا روبروم و فوزاریوم بودند. در این میان کلادوسپوریوم کاریونی بیشترین فراوانی را در بین قارچهای جدا شده از تاس ماهی ایرانی پرورشی (95/16درصد) و صید شده از دریا (17/10درصد) نشان داد. همچنین بیشترین و کمترین میزان قارچ‌ها بترتیب از باله (68/40درصد) و پوست (82/28درصد) ماهیان جدا شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF FLORA IN CULTIVATED AND NATURAL CASPIAN SEA ACIPENSER PERSICUS

نویسندگان [English]

 • F. Firouzbakhsh 1
 • R. Kazemi 2
 • M. Kazemi 1
 • A.R. Khosravi 3
 • J. Jalilpour 2
 • H.A. Ebrahimzadeh Mousavi 3
چکیده [English]

Fungal infections of fish are widespread problem which affect wild and farmed species. The aim of the present study was to isolate and identify fungal flora in cultivated and natural Caspian Sea Acipenser persicus. The samples were obtained from skin, fin and gill of the fish and were inoculated into culture media with antibiotics and incubated at 23±1 ?C. 13 species of fungi isolated from the fishes including: Alternaria alternata, Cladosporium carioni, Mucor spp., Aureobasidium spp., Penicillium citrinum, Penicillium frequentans, Penicillium notatum, Paecilomyces spp., Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, pseudallescheria boydii, Rhodotorula rubrum and Fusarium spp. The most frequent one was Cladosporium carioni in cultivated (16.95%) and natural fishes (10.17%). While the most fungi were isolated from fin (40.68%), the lowest were isolated from skin (28.82%) of fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persicus
 • fin
 • fungal flora
 • Gill
 • Skin