شناسایی و بررسی انگل‌های منوژن آبشش شانک ماهیان زردباله‌(Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782)‌وحشی و پرورشی سواحل خلیج فارس

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

3 دانشکده بهداشت دانشگاه تهران

چکیده

منوژن‌ها عمدتاً انگل خارجی ماهیان می‌باشند که در میان ماهیان آب شیرین ایران نیز شیوع بسیار بالایی داشته و هر ساله باعث بروز خسارات اقتصادی زیادی در بچه ماهیان و در مواردی ماهیان پرواری ومولدین می‌شوند. هدف از انجام این تحقیقق جداسازی و شناسایی انگل‌های منوژن آبشش شانک ماهیان زرد باله وحشی و پرورشی خلیج فارس بود. در این تحقیق که به مدت یک سال از پاییز 1385 تا پاییز 1386 بر روی مجموعاً 276 قطعه ماهی انجام گرفت دو گونه انگل منوژن پلی لابریس آنجیفر‌ ‌و لاملودیسکوس آکانتوپاگری‌ ‌برای اولین بار جداسازی و مورد شناسایی قرار گرفتند. درصد آلودگی به انگل پلی لابریس آنجیفر‌ ‌در کل شانک ماهیان وحشی و پرورشی مورد بررسی 3/12 درصد و شدت آلودگی نیز 62/2 ± 76/2 درصد بود. در ماهیان پرورشی جزیره هنگام درصد آلودگی 5/12 و شدت آلودگی 78/0± 43/2 و در بندر امام نیز به ترتیب 60 درصد و 98/3 ± 50/6 بود. بیشترین درصد آلودگی به انگل پلی لابریس آنجیفر‌ ‌در فصل بهار و کمترین آن مربوط به فصل پاییز بود. بیشترین شدت آلودگی نیز در فصل تابستان مشاهده گردید. درصد آلودگی به انگل لاملودیسکوس آکانتوپاگری‌ ‌در شانک ماهیان وحشی و پرورشی مورد بررسی 5/6 و شدت آلودگی 73/5 ± 33/6 بود. در ماهیان پرورشی در قفس بندر امام نیز درصد آلودگی 60 و شدت آن 07/2 ±50/5 بود. بیشترین درصد و شدت آلودگی به این انگل در فصل زمستان مشاهده شد. این انگل در ماهیان پرورش در قفس جزیره هنگام جداسازی نگردید. در بررسی رابطه بین تغییرات آلودگی به انگل منوژن با وزن ماهیان نیز مشاهده شد که با افزایش وزن بر درصد آلودگی به این انگل ها افزوده می شود. ضایعات آسیب شناسی مشهود انگل پلی لابریس آنجیفر‌ ‌ازدیاد سلول های جامی، در آبشش شامل خونریزی و اتساع لاملای اولیه و چسبندگی لاملاهای ثانویه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE IDENTIFICATION AND STUDY OF MONOGENETIC PARASITES IN THE GILLS OF WILD AND CULTURED YELLOW-FIN SEABREAMS (ACANTHOPAGRUS LATUS HOUTTUYN, 1782) IN PERSIAN GULF COASTS

نویسندگان [English]

 • K. Abdi 1
 • B. Mokhayer 1
 • B. Jalali 2
 • I. Mobedi 3
 • M.R. Ahmadi 1
 • S. Mirzargar 1
 • B. Meshgi 1
 • A. Bahonar 1
چکیده [English]

Monogenetic termatodes are exoparasites of Iranian freshwater fishes with high pervalency in both wild and cultured fishes which cause economoic loss each year. The aim of the present study was to detect parasites of gills in yellow- fin seabreams of persian gulf. This study was conducted for one year (between autumn 2007 to autumn 2008) on both wild and cultured yellow-fin seabreams of Persian gulf. 276 fishes were studied and two species of monogenetic trematodes, Polylabris angifer and Lamellodiscus acanthopagri, were identificated. Infestation and intensity rates for Polylabris angifer in all seabreams were 12.3% and 2.76±2.62% respectively. Infestation rate and intensity rates in cultured fishes of Hengam Island were 12.5% and 2.43±0.78% and in Imam Port were 60% and 6.50±3.98% respectively. The highest and lowest rates of infestation with Polylabris angifer were found in spring and autumn respectively. The highest infestation intensity was found in summer. The infestation rate and it's intensity with Lamellodiscus acanthopagri in all wild and cultured seabreams were 6.5% and 6.33±5.73% and in cultured fishes in Imam Port were 60% and 5.50 ± 2.07% respectively. This parasite didn't find in the cultured fish of Hengam Island. There was a direct positive relation between weight and infestation rate. The pathological signs of polylabris angifer infestations are as increase in goblet cells, haemorrhage, dilatation of primary lamella and adhesion of secondary lamella.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acanthopagrus latus
 • fish gills
 • lamellodiscus acanthopagri
 • Persian Gulf.
 • polyabris angifer