بررسی سرولوژیکی آلودگی ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ ‌2N9H درجمعیت انسانی منطقه شهرکرد

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی

چکیده

ویروس‌های خانواده ارتومیکسوویریده(ویروسهای آنفلوآنزا) عامل عمده ای در ایجاد بیماری ومرگ ومیر ناشی از بیماری‌های تنفسی در انسان به شمارمی روند. با وجودی‌که عامل ایجادبیماری آنفلوانزای مرغی درجمعیت طیور ایران تحت تیپ ‌2N9H می باشد تاکنون میزان آلودگی به تحت تیپ ‌ 2N9H ‌ آنفلوانزا در جامعه انسانی مطالعه نشده بود. در این تحقیق به بررسی سرلوژیکی آلودگی ویروس آنفلوانزای مرغی تحت تیپ ‌2N9H در گروه های مختلف انسانی پرداخته شده است. تعداد334 نمونه سرم خون شامل136 نمونه سرم بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان،130 نمونه سرم بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان‚42 نمونه سرم مرغداران و کارگران مرغداری ها و26 نمونه سرم کارورزان رشته دامپزشکی و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی جمع آوری گردید. عیار آنتی بادی‌های ضدویروس آنفلوانزا به‌وسیله دو آزمایش الایزا و‌HI سنجیده شد. درآزمایش الایزا 1/59 درصد از بیماران بیمارستانی،1/88 درصد از مرغداران و کارگران مرغداری ها و7/80 درصد ازکارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی از نظر آلودگی به ویروس آنفلوانزا تیپ A مثبت بودند. در آزمایش HI،6/17 درصد از بیماران با عوارض تنفسی بستری در بیمارستان،5/11 درصد از بیماران بدون عوارض تنفسی بستری در بیمارستان،8/54 درصد از مرغداران و کارگران مرغداری‌ها،8/30 درصد از کارورزان و افراد مرتبط با حرفه دامپزشکی از نظر آلودگی به تحت تیپ ‌2N9H ویروس آنفلوانزای‌ A مثبت بودند. این گروه ها بوسیله آزمون‌ T با هم مقایسه شدند (‌0.05p<‌.) نتایج این مطالعه حاکی از آلودگی گروه های مختلف جمعیت انسانی با تحت تیپ ‌ 2N9H ‌ویروس آنفلوآنزا بود که این آلودگی در مرغداران وکارگران مرغداری ها بیشتر نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SEROLOGICAL STUDY ON H9N2 AVIAN INFLUENZA INFECTION OF HUMAN HABITANCE IN SHAHREKORD AREA

نویسندگان [English]

  • A.K. Zamani Moghaddam 1
  • B. Amra 2
  • E. Shirvani 3
چکیده [English]

Orthomixoviridae family viruses (Influenza viruses) are major cause of death in human with respiratory diseases. Although avian influenza in Iranian chickens are associated with H9N2 subtype, there was not any study for H9N2 human infection as yet. This investigation conducted to serological study of H9N2 avian influenza infection in different human groups. The number of 334 blood sera including 136 serum samples of hospitalized patients with respiratory complications, 130 sera of hospitalized patients without respiratory complications, 42 sera of farmers and poultry workers and 26 sera of students and related ones to veterinary profession were collected. The influenza virus antibody titres were measured by enzyme linked immunosorbent assey (ELISA) and hemagglotination inhibition (HI) tests. 59.1% of hospitalized patients, 88.1% of farmers and poultry workers, 80.7% of students and related ones to veterinary profession were positive to influenza virus type A contamination by using ELISA test. In HI test, 17.6% of hospitalized patients with respiratory complications, 54.8% of farmers and poultry workers, 30.8% of students and related ones to veterinary profession were positive for H9N2 subtype of avian influenza type A. These groups were compared one by one by T test (p<0.05). The results indicated that different groups of humans were infected with H9N2 avian influenza virus whence farmers and poultry workers were shown more infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avian Influenza
  • H9N2 subtype
  • human habitance
  • Shahrekord