ار‌زیابی تغییرات مرفومتری و هیستومتری کلیه در موش‌های مواجه شده با فنول در یک مطالعه تجربی کوتاه مدت ‌ ‌

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد

چکیده

فنل یکی از مواد ضد عفونی کننده‌ای است که از راه‌های مختلف و به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه اثرات وابسته به دُز فنل در تغییرات مرفومتریک و هیستومتریک کلیه در موش می‌باشد. در این تحقیق 60 سر موش سوری ماده نژاد Balb/C انتخاب، وزن اولیه آنها تعیین و به صورت تصادفی به سه گروه تیمار و یک گروه شاهد تقسیم گردید. موش‌های گروه‌های تیمار فنول را به مدت 10 روز متوالی به روش گاواژ به میزان 80، 180و 320‌ ‌میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و موش‌های گروه شاهد تنها آب مقطر فاقد هر گونه ماده افزودنی را به همان روش دریافت نمودند. در پایان دوره آزمایش موش‌ها وزن‌گیری و سپس توسط کلروفرم بیهوش شدند. پس از باز کردن حفره شکم، کلیه راست موش‌ها مورد مطالعه مرفومتری قرار گرفت. جهت مطالعه هیستومتری، مقاطع بافتی تهیه و به روش‌H&E رنگ آمیزی گردید. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصله نشان داد که تغییرات وزن، طول و عرض کلیه در مقایسه بین گروه‌های تیمار و شاهد معنی‌دار بوده (05/0‌p<‌) ولی تغییرات وزن بدن، قطر کلیه و قطر جسمک کلیوی از نظرآماری معنی‌دار نمی باشد. به علاوه قطرکلافه مویرگی جسمک، قطر دهانه داخلی لوله‌های پیچیده دور و نزدیک و همچنین ارتفاع سلولی بافت پوششی لوله‌های پیچیده دور و نزدیک در گروه‌های تیمار نسبت به گروه شاهد، اختلاف آماری معنی‌داری را نشان داد (05/0‌p<‌.) وسعت ارتشاح گلبول‌های سفید تک هسته‌ای در بافت کلیه در گروه‌های تیمار در مقایسه با گروه شاهد بیشتر بود. نتایج حاصله بیانگر تاثیر فنول بر ساختار مرفومتری و هیستومتری کلیه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EVALUATION OF MORPHOMETRICAL AND HISTOMETRICAL CHANGES OF KIDNEY IN MICE EXPOSED TO PHENOL IN A SHORT TERM STUDY

نویسندگان [English]

  • A. Louei Monfared 1
  • Z. Tootian 1
  • S. Fazelipour 2
چکیده [English]

Phenol is widely used in numerous non prescription products and the aim of present study was to investigate the dose- dependent effects of phenol on morphometrical and histometrical changes of kidney in an animal model. For this experiment, 60 adult female Balb/C mice were weighed, and categorrzed as one control and three experimental groups of 15 individuals each. Control group, received only distilled water without any additive materials and experimental groups received phenol (80, 180 and 320 mg/kg, respectively) by gastric tube for 10 days. After the 10th days, the mice were weiged and anesthetized by chloroform. Furthermore, after opening the abdomen, the length, diameter and width of right kidney were studied morphometrically. For histometrical studies, sections were prepared and stained with Hematoxylin and Eosin. weight, length and width of the kidney in the experimental groups showed significant increase compared to the control group. However, body weight, diameters of kidney and renal corpuscle did not show any difference among groups. In this respect, significant changes were shown for, the diameters of glomeruli, the lumen of distal and proximal convoluted tubules and tubular epithelial height in experimental groups compared to the control (p<0.05). Furthermore, the leukocytes infiltration in experimental groups showed more increase, compare to control. These results show morphometrical and histometrical changes of kidney after phenol administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • histometrical
  • Kidney
  • mice.
  • morphometrical
  • Phenol