مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

اسبچه خزر نژادی نادر از اسب‌های ایران است که دارای جثه کوچکی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی موقعیت توپوگرافیک تنه بازویی سری منشعب شده از آئورت و انشعابات آن می‌باشد. در این مطالعه از 5 راس اسبچه خزر بالای 2 سال استفاده گردید. بدین منظور ابتدا از این اسبچه‌ها خونگیری بعمل آمده و 3 راس از آنها پس از تزریق محلول فیکساتیو و بقیه بصورت تازه مورد تشریح قرار گرفتند. در تمام نمونه‌های مورد مطالعه تنه بازویی سری از قسمت محدب قوس آئورتی جدا شده و به سمت قدامی و پشتی رفته که در این مسیر همانند اسب ابتدا سرخرگ زیــــر تــرقوه‌ای چپ و سپس تنه گردنی راست از آن جدا می‌گردد ودر نهایت به سرخرگ کــاروتید دوتایی ختم می‌گردد. در این مطالعه اختلافاتی در رابطه با برخی انشعابات مشاهده گردید که با گزارش‌های موجود در رابطه با موارد نادر در اسب‌ها مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها