مطالعه توپوگرافیک تنه بازویی سری در اسبچه خزر

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

اسبچه خزر نژادی نادر از اسب‌های ایران است که دارای جثه کوچکی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی موقعیت توپوگرافیک تنه بازویی سری منشعب شده از آئورت و انشعابات آن می‌باشد. در این مطالعه از 5 راس اسبچه خزر بالای 2 سال استفاده گردید. بدین منظور ابتدا از این اسبچه‌ها خونگیری بعمل آمده و 3 راس از آنها پس از تزریق محلول فیکساتیو و بقیه بصورت تازه مورد تشریح قرار گرفتند. در تمام نمونه‌های مورد مطالعه تنه بازویی سری از قسمت محدب قوس آئورتی جدا شده و به سمت قدامی و پشتی رفته که در این مسیر همانند اسب ابتدا سرخرگ زیــــر تــرقوه‌ای چپ و سپس تنه گردنی راست از آن جدا می‌گردد ودر نهایت به سرخرگ کــاروتید دوتایی ختم می‌گردد. در این مطالعه اختلافاتی در رابطه با برخی انشعابات مشاهده گردید که با گزارش‌های موجود در رابطه با موارد نادر در اسب‌ها مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TOPOGRAPHICAL STUDY OF THE BRACHIOCEPHALIC TRUNK IN CASPIAN MINIATURE HORSE

نویسندگان [English]

  • M. Paryani 1
  • H. Gilanpour 2
1
2
چکیده [English]

Caspian miniature horse is a rare small horse in Iran. In this horse, Brachiocephalic trunk originates from the craniodorsal of the convex part of the aortic arch. It supplies the head, neck, forelimbs and cranial part of the thoracic cavity. In this reseach topographical location of brachiocephalic trunk arising from the aorta and its ramifications have been studied. Five Caspian miniature horses over two years were used in this study. The horses were euthanized by exsanguination after general anesthesia. Three horses were embalmed and two others were studied in fresh condition. The thorax was dissected and the topographical location of brachiocephalic trunk was determined relative to the ribs and intercostals spaces. The distances between branches were measured using ruler and caliper. The results showed that there are general similarity and some topographical variation between Caspian miniature horse and the other horses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • brachiocephalic
  • Horse
  • topography