بررسی آلودگی سالیانه گوسفندان به کرم‌های ریوی بر اساس آزمایش مدفوع و ‌مطالعه کشتارگاهی در شهرستان تبریز

نویسندگان

دانشکده دامپزشکى دانشگاه تبریز

چکیده

برونکوپنومونی یکی از بیماری‌های مهم گوسفندان در ایران می باشد که عوامل مختلفی از قبیل باکتری‌ها، ویروس‌ها و انگل‌ها می توانند سبب بروز آن گردند. به نظر می رسد که کرم‌های ریوی بیشترین نقش را در بروز این بیماری در نشخوارکنندگان داشته باشند . این مطالعه جهت مشخص شدن میزان آلودگی نشخوارکنندگان کوچک منطقه آذربایجان شرقی به کرم‌های ریوی صورت گرفت. نمونه های مدفوع از 1000 راس گوسفند در طول یک سال (250 نمونه در هر فصل) از گوسفندان مناطق مختلف تبریز گرفته شد ودرآزمایشگاه توسط دستگاه برمن نوزادان مرحله اول کرم‌های ریوی از آنها جداگردید و مورد شناسایی قرار گرفت. همچنین 400 نمونه ریه ضبطی از کشتارگاه صنعتی تبریز در طول همان سال (100 نمونه در هر فصل) تهیه گردید ودر آزمایشگاه کرم‌های بالغ موجود جدا گردید وبا استفاده از کلید های تشخیصی مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج بررسی نمونه های مدفوع نشان داد که 9/56 درصد نمونه‌ها آلوده به نوزادان کرم‌های ریوی بودند. آلودگی به نوزاد دیکتیوکالوس فیلاریا ‌(9/28درصد)، پروتوسترونجیلوس روفسانس ‌(7/12درصد)،‌ ‌مولریوس کاپیلاریس (‌29درصد)‌ ‌و ‌ ‌سیستوکالوس اکراتوس‌ ‌(4/29درصد) مشاهده گردید. آنالیزیافته ها با واریانس یک طرفه نشان داد که میزان آلودگی درفصول مختلف سال اختلاف معنی داری دارد (05/0‌p<‌.) بیشترین میزان آلودگی در پاییز و کمترین میزان آلودگی در فصل تابستان مشاهده گردید. همچنین اختلاف معنی داری در میزان آلودگی مدفوع گوسفندان زیر دو سال به نوزادان کرم‌های ریوی نسبت به گوسفندان بالای دو سال مشاهده گردید(05/0‌p<‌.) میزان آلودگی درگوسفندان نر بیشتر از گوسفندان ماده بود. از مجموع 400 نمونه ریه مورد بررسی، آلودگی به کرم‌های بالغ دکتیوکالوس فیلاریا‌ (34درصد)، پروتوسترونجیلوس روفسانس‌(11درصد) و سیستوکالوس اکراتوس ‌(‌32درصد) مشاهده گردید. اما کرم بالغ مولریوس‌ ‌کاپیلاریس بدست نیامد. همچنین بیشترین میزان آلودگی به کرم‌های ریوی در فصل پاییز مشاهده گردید. با توجه به میزان نسبتا بالای میزان آلودگی به نوزادان کرم‌های ریوی در گوسفندان منطقه تبریز اعمال روشهای پیشگیری و درمان توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A SURVEY ON ANNUAL INFESTATION OF SHEEP WITH LUNG WORMS BASED ON FECAL TEST AND SLAUGHTER HOUSE STUDY IN TABRIZ

نویسندگان [English]

  • A. Nematollahi
  • Gh. Moghaddam
چکیده [English]

Bronchopneumonia is one of the most important ovine diseases in Iran. This disease can be due to bacteria, viruses and parasites. In the ruminants pulmonary worms are the most prevalent cause of this disease. This study was conducted to diagnose the infestation rate of pulmonary worms in small ruminants of East-Azarbaijan. One thousand fecal samples were collected from sheep of different regions of Tabriz (during one year 250 samples per season) and tested for the first stage of respiratory nematodes larvae by bearmann apparatus. Furthermore, 400 lungs of slaughtered sheep were inspected and adult worms were isolated in the laboratory and recognized by diagnostic keys. Results showed that 56.9% of the fecal samples were infested. Infestation rate of sheep to Dictyocaulus filarial, Protostrongylus rufescens, Muelerius capillaries and Cystocaulus ocreatus were 28.9 %, 12.7%, 29% and 29.4%, respectively. Significant difference was observed in the rate of infestation according to seasons by ANOVA (p<0.05). In autumn, infestation rate was higher than the other seasons. Significant difference was observed in infestation level of approximate 2 years old sheep (p<0.05). Infestation rate of male sheep was higher than the female ones.Isolated worms from the 400 lungs which were inspected, were Dictyocaulus fillaria (34%), Protostrongylus rufescens (11%) and Cystocaulus ocreatus (32%). Muelerius capillaris was not observed. Infestation rate to lung worms in autumn was higher than the other seasons. It is suggested to prevent from and treatment of sheep according to high rate of infestation to lung worms in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fecal test
  • lung worms
  • sheep
  • slaughter house.