اولین بررسی بالینی وضعیت آلودگی به ویروس کمبود ایمنی گاو و یافته‌های پاتولوژیک، هماتولوژیک و فلوسایتومتریک در گاوهای هلشتاین ایران ‌ ‌

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

ویروس کمبود ایمنی گاو، لنتی ویروسی هست که با ایجاد عوارض عفونی متنوع، می تواند خسارات زیادی به صنعت گاوداری وارد نماید. با توجه به احتمال پراکندگی جهانی عفونت با این ویروس، این مطالعه برای اولین بار در ایران با هدف تعیین میزان آلودگی به آن در گاوهای هلشتاین و بررسی سایر اختلالات همراه، انجام گرفت. در این مطالعه، 2/16 درصد از 197 راس گاو هلشتاین ذبح شده در کشتارگاه صنعتی میثم تهران با بکارگیری روش Nested-PCR، آلوده به ویروس BIV تشخیص داده شدند. سکانسینگ قطعات ژنومی تکثیر یافته با پرایمرهای ژن‌gag ویروس، مشخص نمود که بین توالی‌های نوکلئوتیدی این ویروس و سویه رفرانس، تشابه 9/98-7/98 درصدی وجود دارد. میزان آلودگی در گاوهای مبتلا به بزرگ شدگی همال نودها، نسبت به گاوهای فاقد این ضایعات، بیشتر بود (05/0‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FIRST SURVEY ON THE STATUS OF THE BOVINE IMMUNUDEFICIENCY VIRUS INFECTION AND ASSOCIATED CLINICAL, PATHOLOGICAL, HAEMATOLOGICAL AND FLOW CYTOMETRIC FINDINGS IN HOLESTEIN CATTLE IN IRAN

نویسندگان [English]

 • .T Taghipour Bazargani 1
 • .M Tooloei 2
 • .G.R Nikbakht Broujeni 1
 • .M. J Garagozlo 1
 • .S Bokaei 1
 • .M Khormali 1
 • .N Barjaste 1
چکیده [English]

Bovine Immunodeficiency Virus is a Lentivirus which can cause varieties of infectious complications and induce remarkable losses to dairy industry. Considering to the probability of worldwide distribution of the BIV infection, this study was conducted for the first time in Iran to determine of the status of BIV infection in the Holstein cattle and evaluate the associated findings. According to the results of the Nested-PCR method in this study, 16.2% of 197 slaughtered Holstein cattle in Meysam abattoir of Tehran were infective with BIV. Sequencing of the amplicons obtained from PBLs of the cattle using gag-specific primers revealed that there was 98.7-98.9% homology between this field strain and reference sequences of BIV. The infection rate of cattle with enlarged heamal nodes was higher than the animals without these lesions (0.01

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bovine immunodeficiency virus
 • flow cytometry.
 • Hematology
 • Holstein cattle
 • nested PCR