بررسی سطوح سروتونین خون در جوجه های گوشتی مبتلا و غیر مبتلا به آسیت

نویسندگان

چکیده

سویه‌های جدید جوجه‌‌های گوشتی به مقدار زیادی نسبت به نارسایی قلبی حساس هستند. تلفات ناشی از این عارضه اغلب در جوجه‌های گوشتی با رشد بسیار سریع و به صورت بیماری آسیت بروز می‌نماید. هدف از این آزمایش، مقایسه میزان سروتونین(‌-HT5(‌ خون در جوجه‌های آسیتی وسالم ،درسه سویه(راس،آربور آکرز پلاس و کاب) از جوجه‌های گوشتی بوده است. به همین منظور از یک آزمایش فاکتوریل در طرح کاملاً تصادفی استفاده شد.در هر یک از سه سویه مزبور 12 قطعه جوجه سالم و12 قطعه جوجه مبتلا به آسیت جدا شد و پس از شماره گذاری ونمونه گیری خون ،این نمونه‌ها به دو قسمت تقسیم شدند.یک قسمت در لوله‌های حاوی EDTAبرای بررسی برخی فراسنجه‌های خونی جمع آوری گردید وبخش دیگر به منظور تعیین میزان سروتونین سرم در لوله‌های بدون EDTA ریخته شد تیمارها با استفاده از روش تجزیه واریانس مقایسه شدند و با روش دانکن محل دقیق تفاوت‌ها تعیین گردید .از نتایج بدست آمده معلوم شد: سه سویه از نظر سروتونین خون دارای اختلاف معنی‌دارهستند ‌)05/0.(p<سروتونین خون در جوجه‌های آسیتی بطور معنی داری پایین تر از جوجه‌های سالم است‌)05/0(p<‌.بین سویه و بیماری از نظر سروتونین خون تاثیر متقابل معنی‌داروجود دارد‌)05/0.(p<لذا می‌توان نتیجه گرفت که اگر چه سرو تونین یک عامل تنگ کننده عروق بوده وباعث افزایش فشار خون ریوی وبروز بیماری آسیت می‌شود ولی میزان آن در خون جوجه‌ها، بعد از ابتلا به آسیت کاهش می‌یابد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE BLOOD SEROTONIN LEVELSIN ASSCITIC AND NON ASCITIC BROILERS

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Mohit
  • Saiid Nazifi
  • Bahador Araste
چکیده [English]

The objective of this experiment was comparison blood serotonin levels in ascetic and non ascitic broilers of three strains (Ross, Arbor Acres plus and Cobb). To this purpose, a factorial test in CRD was applied. In each of these three strains, 12 ascitic and 12 non ascitic broilers were selected. After tagging and blood sampling, all of blood samples were divided in two parts. One part was applied for some blood hematological assessment and was collected in tube with EDTA, and another part was used for determining serum serotonin levels and collected in tube without EDTA. The results showed that: the blood serotonin levels among the strains were significant
differences(p<0.05). The blood serotonin levels of ascitic chickens were significantly lower than non ascitic chickens (p<0.05).There was a significant interaction between strain and disease in blood serotonin levels(p<0.05).It can be concluded that the serotonin levels in ascitic broilers were declined however serotonin is a highly effective vasoconstrictor which leads to higher blood pressure and ascites syndrome. The feedback effects, Tryptophan deficiency and the role of thrombocytes to absorbs blood serotonin, can be considered for this phenomenon.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ascites.
  • blood serotonin
  • broiler