بررسی مقاومت گره‌های خارج بدنی ملتزر، رودر و کلیپس همولاک د‌ر روده گوسفند

نویسندگان

چکیده

با وجود پیشرفت‌های بسیار، استفاده از انواع مختلف بخیه‌ها و جایگزین‌های آن‌ها جهت نزدیک نمودن بافت‌ها در انجام اعمال جراحی لاپاروسکوپی همچنان مورد بحث بوده است. به علت مشکلاتی که در گره زدن در جراحی‌های لاپاروسکوپیک وجود دارد روش‌های بدون استفاده از نخ و گره تدریجاً مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از روش‌هایی که در حال پیدا کردن جایگاه مناسبی در لاپاروسکوپی است استفاده از اندوکلیپس‌ها می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه میان دو روش شایع گره خارج بدنی رودرو ملتزر با کلیپس همولاک می باشد. در این مطالعه تعداد 205 قطعه روده تازه گوسفند، هر یک به اندازه 20 سانتیمتر مورد مطالعه قرار گرفتند. در وسط هر قطعه شکافی ایجاد شد و سپس توسط گره‌های خارج بدنی رودر و ملتزر و یا کلیپس همولاک بخیه یا کلیپس شدند. در مجموع 43 مورد (20درصد) گره رودر، 44 مورد (5/20درصد) گره ملتزر و 128 مورد (5/59درصد) کلیپس همولاک به کار رفت. با استفاده از فشارسنج فشار داخل روده افزایش یافت. متوسط میزان تحمل فشار توام گره و بافت روده در گره رودر 8/7±1/196، در گره ملتزر 4/7±8/193 و در کلیپس همولاک 4±247 میلیمتر جیوه بود.( 001/0‌p<‌ )بدین ترتیب مشاهده شد میزان تحمل فشار در کلیپس همولاک بالاتر از گره‌های خارج بدنی رودر و ملتزر می‌باشد. میزان فراوانی جابجایی در گره رودر 22 مورد (52درصد)، در گره ملتزر 23 مورد (68درصد) و در مورد کلیپس همولاک 47 مورد (37درصد) بود.( 001/0‌p<‌ )آنچه از این مطالعه به دست آمد برتری قابل توجه کلیپس همولاک نسبت به گره‌های خارج بدنی رودر و ملتزر بود. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE EVALUATION OF RESISTANCE AMONG EXTRACORPOREAL ROEDER, MELTZER AND HEMOLOCK KNOTS IN INTESTINE OF SHEEP

نویسندگان [English]

  • Alireza Khalaj
  • Abdolreza Pazoki
  • Mohammad Fodazi
  • jalal bakhtiari
چکیده [English]

Despite advances in different techniques of suturing and their alternatives, controversies exist in their indications in laparoscopic surgeries. Because tying knots are difficult in laparoscopy other techniques like hemoclips are introduced. The objective of this study was to compare resistance between extracorporeal Meltzer and Roeder knot and hemolock in laparoscopic surgery. In this quasiexperimental study 205 intestines of sheep (20 cm length) sutured with Meltzer's (43 cases, 20%), Roeder's (44 cases, 20.5%) methods and hemolock (128 cases, 59.5%); resistance of these methods evaluated with sphygmomanometer. Also side effects of sutures were evaluated. Data gathered and analyzed accordingly. P value less than 0.05 assumed significant. Mean pressure tolerance of Roeder's knot method was 196.0±50.9 mmHg and in Meltzer knot was 193.8±49.22 mmHg and 247.03±42.47 mmHg in hemolock clips. Mean pressure tolerance was higher significantly in hemolock (p<0.001). Frequency of suture disploacement was 52%(22 cases) in Roeder , 68% in Meltzer (23 cases), and 47% (37 cases) in hemolock. (p<0.001). With respect to the results of this study and easy use of hemolock and due to its high pressure resistance hemolock is a safe and good substitute for extracorporeal knots in laparoscopic surgeries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hemoclips
  • Intestine
  • Meltzer
  • Roeder
  • sheep