مطالعه پارامتر‌های خونی و بیوشیمی سرمی کپور معمولی (Cyprinus carpio)‌ متعاقب مواجهه با غلظت کم کادمیوم

نویسندگان

چکیده

غلظت بالای فلزات سنگین یا تماس طولانی مدت با غلظت‌های پایین این فلزات می‌تواند روی شاخصه‌های خونی و بیوشیمیایی ماهیان مؤثر باشد. از اینرو در مطالعه فعلی تأثیر طولانی کادمیوم بر شاخصه‌های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. 60 قطعه ماهی کپور معمولی ‌(cyprinus carpio)‌ به ظاهر سالم با وزن متوسط 700 گرم به دو گروه شده و به دو تانک فایبر گلاس 1000 لیتری تحت شرایط کنترل شده (آب ساکن چاه توأCم با هوا دهی مستمر و تحت شرایط کیفی معین) منتقل گردیدند. ماهیان گروه تیمار در مواجهه با غلظت کم کادمیوم ‌(ppb30) قرار گرفتند. ماهیان گروه شاهد در تماس با کادمیوم قرار نگرفتند. خونگیری از ماهیان در هر دو گروه شاهد و تیمار در روز های 15 و 30 پس از مواجهه (به تعداد 5 قطعه ار هر گروه با سه تکرار) از ناحیه ورید ساقه ی دمی انجام شد. متعاقباً پارامتر‌های خون شناسی شامل شمارش کلی گلبول های قرمز، شمارش کلی و تفریقی گلبول های سفید، هماتوکریت، مقادیر پروتئین تام، آلبومین، گلبولین، نسبت آلبومین به گلبولین و مقادیر آنزیم های LDH، ALT، AST و ALP اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج بدست آمده تعداد گلبول های سفید ‌ l)µ/104× (WBC ‌ به طور معناداری در روز 15 بعد از مواجهه با کادمیوم کاهش پیدا کرده بودند(05/0‌p<‌.) همچنین تعداد گلبول های سفید در ماهیان گروه تیمار به شکل معناداری در روز 30 پس از مواجهه، کاهش پیدا کرده بودند(05/0‌p<‌.) بر اساس اندازه گیری های آنزیم های سرمی، مقدار آنزیم لاکتات دهیدروژناز ‌(LDH)‌ در روز 30 پس از مواجهه در گروه شاهد به طور معناداری افزایش یافته بود (05/0‌p<‌.)در ماهیان گروه تیمار مقدار LDH در روز سی ام پس از مواجهه افزایش پیدا کرده بود. در سایر پارامتر های خون شناسی و مقادیر آنزیم های سرمی ماهیان گروه تیمار اختلاف معناداری در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نشد. این بررسی نشان داد که دوره مواجهه غلظت کم کادمیوم عامل مهمی در افزایش سطوح LDH در ماهی کپور معمولی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON HEMATOLOGICAL PARAMETERS AND SERUM ENZYMES IN COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO ) AFTER LOW CADMIUM CONCENTRATION EXPOSURE

نویسندگان [English]

  • Seyed Saeed Mirzargar
  • Farzad ghiyasi
  • Hoseinali Ebrahimzade moosavi
  • Jamili Salar amoli
  • Alireza Bahonar
چکیده [English]

The 60 apparently common carp, Cyprinus carpio (mean weight 700g.) divided to two groups (1:control and 2: test) and transferred to 1000 liter indoor fiberglass tanks supplied with static well water, continuous aeration and defined water quality. Test group was exposed to 30ppb (low concentration) cadmium as CdCl 2 (Merck) Control group was without cadmium addition . Blood samples were caught randomly from 5 fish in each group with duplicate, by using exsanguination of caudal vein at the day 15 and 30 after exposure. The hematological parameters such as: WBC , RBC, differential count, hematocrit - total protein , albumin , and globulin concentrations , the albumin- globulin ratio and levels of serum enzymes such as: LDH , ALT , AST and ALP were monitored. The results revealed that white blood cell (WBC: x 104 /µl) count decreased significantly (p< 0.05) from 3.98 ± 1.32 in group 1 (control , non-exposed to cadmium) to 2.52 ± 0.3 in group 2 (test , exposed to cadmium) on the 15th day post exposure. Also , the WBC count significantly (p < 0.05)decreased in test group from 2.52 ± 0.3 on the 15th day post exposure to 1.7±0.33 on the 30th day post exposure. Based on results the level of LDH enzyme (U/L) after 30 days exposure , in control group 430±69.35 significantly (p<0.05) increased to 827.8±140.82 in test group . In test group LDH level significantly (p<0.05) increased from 384±29.88 at the 15th day post exposure to 827.8±140.82 at the 30th day post exposure . No significant differences have been estimated between control (non-exposed) group and treatment (exposed) group in the other selected hematological parameters and serum enzymes levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • common carp
  • hematological parameters
  • low concentration
  • serum enzymes