اثر تغذیه روغن ماهی بر خصوصیات تولید مثلی قوچ زندی

نویسندگان

چکیده

پژوهش‌های اخیر نشان داده‌اند که مصرف روغن ماهی می‌تواند کیفیت منی را در برخی گونه‌های پستانداران و پرندگان بهبود بخشد، اما اطلاعات اندکی در مورد گوسفند در دسترس است. هدف از تحقیق حاضر، مطالعه اثر تغذیه روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب ‌ 3n-‌ بر ویژگی‌های تولید مثلی قوچ بود. هشت رأCس قوچ سه ساله نژاد زندی،‌در دو گروه (4=‌n (قرار گرفته و یکی از خوراک‌های شاهد و یا مکمل شده با روغن ماهی را دریافت نمودند. هر دو جیره ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک بوده و مطابق با AFRC(1995) تنظیم گردید. نمونه‌های منی بصورت هفتگی از 6 مهر تا 8 دی ماه 1386 به وسیله مهبل مصنوعی جمع آوری گردید. خصوصیات منی شامل حجم، درصد جنبایی، درصد حرکت پیشرونده، غلظت و تعداد کل اسپرم مورد ارزیابی قرار گرفت. زمان واکنش، تعداد پرش و تعداد دفعات بلند کردن دنبه به عنوان شاخص‌های میل جنسی و محیط بیضه هر دو هفته یک بار مورد سنجش قرار گرفت. وزن بدن هر سه هفته یک بار اندازه گیری شد، در پایان آمازیش، نمونه‌های خون از دام‌ها جمع‌آوری و غلظت تستوسسترون و کلسترول پلاسما اندازه‌گیری شد. درصد جنبایی، درصد حرکت پیشرونده، غلظت، تعداد کل اسپرم و تعداد پرش در قوچ‌های گروه شاهد از اوایل آذر ماه نسبت به تیمار کاهش معنی‌دارداشت. حجم منی، دفعات بلندکردن دنبه، زمان واکنش، محیط بیضه، وزن بدن و فراسنجه‌های خونی تحت تأثیر مصرف روغن ماهی قرار نگرفت. بنابراین تغذیه روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب ‌ 3n-‌ می‌تواند کاهش کیفیت منی و میل جنسی قوچ را که در اثر ورود به فصل غیر تولید مثلی به وجود می‌آید، خفیف نماید. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF FISH OIL FEEDING ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN ZANDI RAM

نویسندگان [English]

  • Farhad Samadiyan
  • Armin Towhidi
  • Kamran Reza Yazdi
چکیده [English]

Previous studies have indicated that fish oil intake wi1l improve semen quality in some mammals and birds. The aim of this study was to investigate the effect of dietary fish oil on reproductive performance in ram. Eight Zandi rams were divided into two groups and fed either a control diet or a supplemented diet with fish oil. Both of the diets were isocaloric and isonitrogenous and formulated according to AFRC (1995). Semen samples were weekly collected from September to December of 2007 by artificial vagina. Semen characteristics were evaluated. Reaction times,frequency of tail rasing and mounting, and testi cular circumference were recorded every two weeks. Live weight was recorded every thee weeks. At the end of trial, blood samples were obtained and plasma concentrations of testostrone and cholesterol were determined. Fish oil supplementation improved progressive motility of sperm, percentage of motile sperm, sperm concentrations, total sperm number and mounting frequency. There were no significant differences between two groups in testi cular circumference, body weight and blood parameters (p>0.005). Semen volume,frequency of tail raising and reaction times were not affected by dietary treatment. The results suggested that feeding of fish oil could attenuate the decreased reproductive performance which induced by non breeding season during late autumn in Zandi rams

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fatty acid composition
  • fish oil
  • Libido
  • ram
  • Sperm