نقش مایع تخمدانی در قابلیت لقاح مصنوعی ماهی قزل‌‌‌آلای رنگین‌‌‌کمان ‌ (Oncorhynchus mykiss)‌

نویسندگان

چکیده

د‌ر حال حاضر ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان در تولید ماهی قزل‌آلای رنگین کمان به حساب می آید و از آنجائی که تولیدبچه ماهی در این میان یک امر حیاتی است لذا در‌ ‌این مطالعه» ، نقش مایع تخمدانی در تکثیر مصنوعی ماهی قزل‌ ‌آلای رنگین‌کمان‌(Oncorhynchus mykiss)‌ مورد سنجش قرار گرفت. همچنین اثرات متقابل احتمالی مایع تخمدانی مولدین مختلف بر تخمک‌های یکدیگر تا مدت زمان یک ساعت نگهداری توأCم آن‌ها در دمای حدود 4 درجه سانتیگراد بررسی گردید. سنجش کیفیت تخمک‌ها از طریق اندازه‌گیری نرخ چشم‌زدگی و تفریخ تخم‌ها صورت گرفت. برای این منظور سه آزمایش متفاوت انجام گردید. نتایج آزمایش‌های اول و دوم نشان دادند که نرخ چشم‌زدگی و تفریخ تخمک‌هایی که همراه با مایع تخمدانی و یا بدون مایع تخمدانی لقاح یافته بودند، تفاوت قابل ملاحظه‌ای از جهت آماری با یکدیگر نداشتند (05/0p>‌.)اعداد مربوط به نرخ چشم‌زدگی در تیمارهای آزمایش اول به‌ترتیب 1/97 و 6/97 درصد و در تیمارهای آزمایش دوم به ترتیب 1/99 و 7/97 درصد بودند. در آزمایش سوم نرخ چشم‌زدگی و تفریخ تخمک‌هایی که بلافاصله پس از استحصال لقاح یافتند، 7/88 و 8/86 درصد به‌دست آمد. این اعداد در مورد تخمک‌هایی که 60 دقیقه پس از نگهداری تؤام لقاح داده شدند، 3/86 و 6/84 درصد اندازه‌گیری گردید. لذا نتایج کلیه آزمایش‌ها نشان دادند که مایع تخمدانی تأثیرات متقابل بر پارامترهای لقاح مصنوعی تخم‌ها نداشته و شرایط نگهداری در 4 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت نیز بر باروری تخم‌ها بی اثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE ROLE OF COELOMIC FLUID IN FERTILIZATION OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS) OOCYTES

نویسندگان [English]

  • Azin Mohagheghi Samarin
  • lohamadreza ahmadi
چکیده [English]

Iran is one of the most important Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) producing countries in the world and fingering production is the key factor for this industry. The present experiment was conducted to determine the role of the coelomic fluid in artificial fertilization and to study the interactive effect of different brood fish coelomic fluid on fertilization process during 60 min storage at 4°C.The egg quality was evaluated through the rate of eyed and hatched eggs where these indices applied with and without coelomic fluid. In the first two trials, the rat of egg fertilization with and without coelomic fluid did not exhibit significant difference (p>0.05). Eyeing rates were 97.1% and 97.6% for trial I and 99.1% and 97.7 % for trial II, respectively. In next trial the eyeing and hatching rate were 88.7 % and 86.8 % for the eggs fertilised immediately after stripping wheas for those fertilised 60 min. after integrated storage these values were 86.3% and 84.6 % respectively(p>0.05). we concluded that the coelomic fluid has no interative effect on artificial fertilization and the quality of egg fecundity is not influenced by the fertilisation process during 60 min storage at 4°C.

کلیدواژه‌ها [English]

  • coelomic fluid
  • fertilization ability
  • interactive effects
  • Oncorhynchus mykiss