بررسی سطح گنادوتروپین نوع دوم در سرم خون ماهی سیم ماده )1905Abramis brama orientalis (Berg,‌ پس از تزریق ‌2LHRHa و ‌آنتاگونیست‌های دوپامین

نویسندگان

چکیده

LHRHa سنتتیک به عنوان یک آنالوگ فوق فعال جهت تحریک آزادسازی GTH در گونه‌های مختلف ماهیان استخوانی استفاده می‌شود و این نشان از یک همپوشانی در فعالیت بیولوژیکی LHRH و GnRH دارد. در پژوهش حاضر هورمون ‌ 2LHRHa mg/kg) (Luteinizing Hormone Releasing Hormone Analogue)3( ‌ ‌ به همراه آنتاگونیست‌های دوپامین (متوکلوپرامید ‌) (mg/kg5(‌ و کلرپرومازین mg/kg) 10(‌ به 64 قطعه هادی سیم ماده kg, BW)026/0±71371/0( (Abramis brama orientalis)، به روش I.M تزریق شدند. تیمارهای موجود شامل کنترل مثبت (تزریق سالین)، متوکلوپرامید ‌) mg/kg4(‌، کلرپرومازین mg/kg) 10(، mg/kg) 3(2LHRHa، متوکلوپرامید mg/kg) 5(mg/kg)+ 3( 2LHRHa، کلرپرومازین mg/kg) 10(+ m g/kg) 3(2LHRHa، متوکلوپرامید mg/kg) 5(‌+ کلرپرومازین mg/kg) 10(+ mg/kg)3( 2LHRHa و کنترل منفی (گروه دست نخورده و بدون هیچ گونه تزریق که میزان سطح پایه‌ای GTH II در آن مشخص می‌شود) بودند. پس از آماده سازی ترکیبات مورد نظر، ماهیان طی مراحل خونگیری اولیه، تزریق و خونگیری ثانویه، مورد آزمایش قرار گرفتند و فاصله زمانی بین دو مرحله خونگیری 5 ساعت در نظر گرفته شد. سپس سنجش ‌ GTH II به روش رادیو ایمونواَسی انجام شد. نتایج نشان دادند که دو ترکیب فوق الذکر یعنی ‌2LHRHa با دوز ‌ g/kg)m 3( ‌ و آنتاگونیست دوپامین یعنی متوکلوپرامید با دوز mg/kg) 5(‌ به شکل معنی‌دارو مؤثری منجر به افزایش سطح GTH II گردیدند(05/0 p<‌)، در صورتیکه کلرپرومازین بعنوان دیگر آنتاگونیست دوپامین با دوز mg/kg) 10(‌ در اثر افزایشی خود اختلاف معنی داری ایجاد نکرد ‌)‌05/0 ‌(p>‌همچنین نتایج بالا در تیمارهای انفرادی با داروها در مقایسه با تیمارهای ترکیبی از داروها به صورت بسیار مؤثر و بارزتری قابل مشاهده بودند. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY OF LHRHA2 AND DOPAMINE ANTAGONISTS ON GONADOTROPIN II LEVEL IN ABRAMIS BRAMA ORIENTALIS (BERG, 1905)

نویسندگان [English]

  • Sara Koohi
  • Shahrbanoo Oryan
  • Homayoon Hosseinzade Sahafi
چکیده [English]

Synthetic LHRHa or its superactive analogues stimulate GTH release. It shows an overlap in the biological activity of LHRHa and GnRH in many teleost species. The aim of the present study was to investigate the effects of LHRHa2, Metoclopramide and Chlorpromazine on HPG axis and plasma levels of GHT II. Luteinizing Hormone Releasing Hormone Analogue 2 (LHRHa2) (3 mg/kg) with dopamine antagonis’s ( Metoclopramide, (5 mg/kg) and Chlorpromazine (10 mg/kg) ) were injected via I.M to 64 female Bream (Abramis brama orientalis) (0.71371±0.026 kg, BW) through combined and solitary teeatments: Positive Control (saline), Metoclopramide (5 mg/kg), Chlorpromazine (10 mg/kg), LHRHa2 (3mg/kg), Metoclopramide (5 mg/kg) + LHRHa2 (3 mg/kg), Chlorpromazine (10 mg/kg)+LHRHa2 (3 mg/kg), Metoclopramide (5mg/kg) + Chlorpromazine (10 mg/kg)+LHRHa2 (3 mg/kg) and Negative Control (intact). Fishes were examined through primary bleeding, injection and secondary bleeding. The time interval between two bleeding step was 5h. The GTH II measurement was conducted on the basis of RIA. Results indicate that while LHRHa2 and Metocloptamide could significantly increasethe level of GTH II (p<0.05), Chlorpromazine did not showed any significant impact on the increase of GTH II (p> 0.05). Meanwhile, compared to the complex treatments the individual treatments have had relatively significant effects (p< 0.05). All compounds showed a positive stimulation effect on the HPG axis and GTH II level in plasma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 1905).
  • abramis brama orientalis (berg
  • dopamine antagonist
  • Gonadotropin
  • lhrha2