اپیدمیولوژی مولکولی ویروس عامل بیماری تب برفکی درنشخوار کنندگان ایران در فاصله سال‌های 85 13-1384

نویسندگان

چکیده

بیماری تب برفکی یک بیماری ویروسی شدیداً واگیردار نشخوار کنندگان است که موجب تب و ایجاد پوستول در دهان و سم آن‌ها می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آنتی ژنیکی و ژنتیکی سویه‌های ویروس تب برفکی ایران طی سال‌های 1384 و 1385، و بررسی تغییرات آن‌ها و مقایسه ویروس‌های فیلد با یکدیگر و با سویه‌های موجود در واکسن موسسه رازی می‌باشد، پس از آماده سازی نمونه‌ها آزمایش‌های سرولوژیکی جهت تعیین تیپ و تحت تیپ و تلقیح به سلول ‌2IBRS به منظور جداسازی ویروس، آزمایش RT-PCR و PCR به منظور تعیین توالی نوکلئوتیدی bp)600(‌و آزمایش خنثی سازی ویروس جهت تعیین قرابت اِِیمونولوژیکی ‌(r-Value)‌ انجام شد پس از انجام آزمایشات روی 1162نمونه، 241 مورد تیپ IR05A، 125 مورد IR87A، 79 مورد O، 3 مورد‌ Asia و 714مورد منفی تشخیص داده شد. متوسط میزان قرابت ویروس تیپ Aجدا شده از نمونه‌ها با ویروس IR87Aواکسن50درصدو در مورد تیپ Oجدا شده از نمونه‌ها با ویروس O shabestar واکسن 92درصد واین میزان درمورد ویروس Asia، 97درصد می‌باشد. با توجه به نتایج حاصل از r-Value و دندروگرام مقایسه‌ای، ویروس‌های تیپ A جداشده از نمونه‌ها با ویروس IR87A واکسن قرابت زیادی نداشته و به همین دلیل ویروس جدید IR05A از نمونه‌‌ها جدا شده و پس از آزمایشات لازم به ویروس‌های قبلی موجود در واکسن اضافه گردید، درمورد ویروس‌های O و Asia قرابت زیادی با ویروس واکسن ساخت موسسه رازی دارند و نیازی به تغییر سویه در واکسن نیست. دندروگرام نیز نتایج راتایید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF FOOT-AND-MOUTH DISEASE VIRUS IN RUMINANT DURING 2005- 2006 IN IRAN

نویسندگان [English]

  • Homayoon Mahravani
  • Hadi Keyvanfar
  • Farhid Hematzadeh
  • Saeed Bokai
  • Hasan Izadi
  • Morteza Taghizadeh
  • Masoud Sotoodeh
چکیده [English]

Foot and mouth disease (FMD) is a highly contagious viral disease of ruminant which causes fever and postule on mouth, hoof and teat. The main purpose of this study was to determine and charachtrize isolated FMD virus from Iran between 2005 - 2006, and to compare it with vaccine virus strains. After preparation of samples, serological test for typing of virus was performed. In order to virus isolation, the samples were inoculated to IBRS2 cell, RT-PCR and PCR were used for sequencing. Two dimentional virus neutralization test was carried out for detecting of immunological relationship (r value) between the field isolate and virus presented in vaccine. Detected strains were as follows: 241 samples of type A05IR, 125 of type A87IR, 79 of type 0, 3 of type Asia and 714 negative out of 1162 samples. Average r-values of type A, O, Asia field virus with vaccine strains were 50 -92% and 97%, respectively. Phylogenic tree was designed according to the nucleic acid sequencing data. There is not strong relationship between field viruses of type A and vaccine viruses. However a strong relationship was shown for type 0 and Asia ones with vaccine virus strains.

کلیدواژه‌ها [English]

  • FMD virus
  • molecular epidemiology
  • phylogenic tree.