شناسایی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس‌ ‌در نمونه‌های مدفوع گاوهای نژاد هلشتاین– فریزین با استفاده از‌ ‌روش‌های کشت و مولکولی‌

نویسندگان

چکیده

مایکو باکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس که به اختصار مایکو باکتریوم پاراتوبرکلوزیس نامیده می شود، عامل بیماری یون است. بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس نوعی التهاب روده مزمن و پیشرونده است که حیوانات اهلی و وحشی، و عمدتا نشخوار کنندگان به آن مبتلا می شوند. هدف اصلی این مطالعه شناسایی اشکال تحت بالینی بیماری یون است، که با دو روش کشت و مولکولی روی نمونه های مدفوع گاوهای نژاد هلشتاین فریزین استان خراسان رضوی انجام گرفت. از دام های با و بدون علائم بالینی یون بترتیب 16‌ و 103‌ نمونه مدفوع گرفته شد. علاوه بر روش Nested PCR مستقیم مدفوع، نمونه ها بر روی محیط های هررولد Media( Herrold's) فاقد و دارای مایکوباکتین جی کشت داده شدند. از میان نمونه‌های مدفوع دام‌های دارای علائم بالینی، (3/81درصد)13‌ و (5/87درصد)‌14 ‌ ‌ نمونه به ترتیب با روش‌های کشت و مولکولی مثبت تشخیص داده شدند. در حالی که بررسی نمونه‌های مدفوع دام‌های فاقد علائم بالینی نشان داد که (7/11‌ درصد)12‌ و (7/9‌ درصد) 10‌ نمونه به ترتیب با روش‌های کشت و مولکولی مثبت می‌باشند. با توجه به نتایج حاصله پیشنهاد می گردد، ابتدا میزان شیوع آلودگی به پاراتوبرکلوزیس در گاو‌های منطقه تعیین گردیده و سپس برنامه‌های کنترلی بر اساس میزان شیوع اجرا شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION OF MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP PARATUBERCULOSIS IN FECAL SAMPLES OF HOLSTEIN-FRIESIAN CATTLE USING MOLECULAR AND CULTIVATION METHODS

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Seyyedin
  • Hasan Tajbakhsh
  • Taghi Zahrai Salehi

کلیدواژه‌ها [English]

  • cultivation.
  • fece
  • Johne's disease
  • mycobacterium avium
  • nested PCR