بررسی اثرات آنزیم زایلاناز بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی‌

نویسندگان

چکیده

در طیور افزودن آنزیم ها با منشاء خارجی همانند آنزیم زایلاناز باعث بهبود بازدهی می گردد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از آنزیم زایلاناز بر روی هیستومورفومتری روده باریک طیور گوشتی انجام گرفت. در این مطالعه آنزیم زایلاناز در دو سطح 0 و 07/0درصد در جیره» بر پایه گندم در 4 گروه (هر گروه شامل دو تکرار و در هر تکرار 15 قطعه) مورد استفاده قرار گرفت. پس از کشتار در پایان دوره پرورش (42 روزگی)، تعداد 10 قطعه از گروه شاهد و 10 قطعه از گروه تیمار برای نمونه برداری به منظور مطالعه ساختار دوازدهه، تهی روده و ایلئوم انتخاب شدند. سپس با استفاده از میکروسکوپ نوری، تغییرات هیستومورفومتری روده باریک طیور گوشتی شامل ارتفاع کرک ها، تعداد سلولهای جامی شکل، ضخامت اپیتلیوم و عمق کریپت ها مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه گروه شاهد با گروه تیمار، نشان داد که در بخش های مختلف روده باریک گروه تیمار ارتفاع کرک ها و عمق کریپت‌ها افزایش یافته (05/0p<‌) ولی تعداد سلول های جامی و ضخامت اپیتلیوم درتمام قسمت‌های روده باریک کاهش یافته است. این نتایج بیانگر این است که افزودن آنزیم زایلاناز به جیره غذایی بر پایه گندم، جذب مواد غذایی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF XYLANASE SUPPLEMENTATION ON SMALL INTESTINE HISTOMORPHOMETRY IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Masoud Adib moradi
  • Morteza Mehri
  • Seyed Reza Hashemi
  • Mohsen Beshashati
چکیده [English]

Exogenous enzymes such as xylanase can cause recovery of efficiency in poultry. In this study we investigated the effects of xylanase supplementation on small intestine histomorphometry in broilers chicken. Two levels of xylanase supplementation (with or without 0.07% xylanase) was used in 4 treatment groups (two repetitions for each group and 15 chicks per group). After 42 days, 10 chicks from each pen were euthanized to study the duodenum, jejunum, and ileum histomorphometry. Using light microscope, morphological changes of small intestine including villous height, number of goblet cells, diameter of epithelium, crypt depth and ratio of crypt depth to villous height were evaluated. Addition of xylanase increased villous height and crypt depth (p<0.05) and decreased goblet cell number and epithelium diameter in different sections of small intestine as compared to the control group. The findings of this study suggest that addition of exogenous xylanase in broiler diets based on wheat can effectively increase the absorption of nutrients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chickens
  • histomorphometry
  • small intestine
  • Xylanase