همسنگ زیستی دو نوع بلوس کلوزانتل تولید شده با مواد اولیه مختلف در گوسفند

نویسندگان

چکیده

مطالعات همسنگ زیستی (بیواکووالانسی)، روش علمی مطمئن برای ارزیابی کیفیت داروهای ژنریک و بررسی خصوصیات فارماکوکینتیکی آنها در مقایسه با داروهای مرجع می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی همسنگ زیستی دو نوع بلوس کلوزانتل ساخته شده توسط یکی از شرکت‌های داخلی با مواد اولیه از دو منبع مختلف بوده است. تعداد 30 رأCس گوسفند به دو گروه 15 تایی تقسیم شدند و به علت طولانی بودن نیمه عمر دارو، مطالعه به روش موازی انجام شد. در گروه اول (گروه آزمون) به هر گوسفند یک بلوس500 میلی‌گرمی کلوزانتل با مواد اولیه یک شرکت اسپانیایی و در گروه دوم (گروه مرجع)، به همان میزان داروی گروه آزمون، داروی کلوزانتل با منشأ سازنده اصلی (یانسن بلژیک) به گوسفندان خورانده شد. از تمامی گوسفندان در زمان‌های0، 4، 8، 12، 16، 20، 24، 32، 48 و 72 ساعت پس از تجویز دارو خونگیری از ورید وداج به عمل آمد. میزان کلوزانتل موجود در سرم گوسفندان توسط سیستم HPLC اندازه‌گیری گردید. پس از تعیین نمودارهای غلظت خونی برای هر گوسفند، میانگین غلظت خونی هر مرحله خونگیری و شاخص‌های فارماکوکنیتیکی مختلف شامل ‌( Cmaxحداکثر غلظت خونی)، Tmax(زمان رسیدن به حداکثرغلظت خونی)، AUC ‌(سطح زیر منحنی) ‌2/1, t(نیمه عمر) و ‌ Kel(ثابت حذف) برای هر دارو محاسبه گردید. برای تعیین همسنگ زیستی دو دارو، از مقایسه AUC، Cmax و ‌ Tmaxو آزمون فاصله اطمینان استفاده شد. همچنین مقایسه این پارامترها با آزمون t-student نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین شاخص‌های فارماکوکینتیکی دو دارو وجود ندارد و این شاخص‌ها در فاصله اطمینان 120-80 قرار داشتند. با توجه به این‌که بین پارامترهای فارماکوکینتیک گروه آزمون و مرجع از نظر آماری اختلاف معنی‌داری وجود نداشت و پارامترهای مورد نظر در فاصله اطمینان قابل قبول از نظر مراجع بین‌المللی قرار داشتند، می‌‌توان ادعا کرد که دو داروی کلوزانتل تهیه شده با مواد اولیه از دو منبع مختلف، با یکدیگر زیست همسنگ هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOEQUIVALENCE STUDY OF TWO CLOSANTEL FORMULATIONS IN SHEEP

نویسندگان [English]

  • hoseinali arab
  • Maryam Jahedinia
  • Ali Rassouli
  • Gholam reza Shams
چکیده [English]

Bioequivalence study is a scientific and practical method used to compare the quality of a generic drug with a reference product. This study aimed to examine the bioequivalence of two closantel formulations produced with different sources of raw material by a domestic pharmaceutical Company. Due to long half- life of closantel, the study carried out by a parallel method. Thirty sheep were divided into 2 groups of 15 each. In the first group (test group) each sheep received 500 mg bolus of closantel and in the second group (reference group), each sheep received a 500 mg bolus of closantel produced with a raw material from a Belgium Company. Blood samples were collected at 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 48 and 72 hours after drug administration. An HPLC system was used to determine the amount of closantel in plasma. Pharmacokinetic parameters including area under curve (AUC), Cmax, Tmax, Kel and t1/2 of closantel were determined in each sheep. A t-student test was used to analyze and compare the results. The mean ± SD of Cmax in reference and test groups were 56.38±14.28 µg/ml, 51.44±10.55, respectively. Tmax in reference and test groups were 22.93± 2.81, 23.72± 1.83 h, respectively . AUC (0-72) in reference and test drugs were 2049.1±421.2 and, 1795.1± 421.2, respectively. AUC (0-||•||) in reference and test were 2557.3±621.5 and 2171.1± 80. Kel in reference group was 0.0321± 0.0144 while in test it was 0.0348± 0.0128. t1/2 in reference and test groups were 24.85± 8.34 h and, 22.29± 8.03 h, respectively. In conclusion, the results of this study showed that there was not significant difference between reference and test group, suggesting that two products were bioequivalent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bioequivalence
  • closantel
  • pharmacokinetics
  • sheep.