مقایسه ناحیه‌)1D (VP1 ژنوم ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی با ویروس‌های جدا شده ازسایر استان‌ها و کشور‌های همسایه

نویسندگان

چکیده

تب برفکی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی دام است. تیپ‌های O ،A و ‌1Asia ویروس تب برفکی از دیرباز در ایران بومی می‌باشند. در این مطالعه نمو نه‌های گرفته شده (103 نمونه طی سه سال ) از دام‌های مشکوک،توسط آزمایش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفت. 702نوکلئوتید ناحیه D1 تا B2 ژنوم ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی تعیین توالی گردید و با سایرویروس‌های ایران و منطقه مقایسه شد. در نتایج بدست آمده معلوم گردید که ویروس تیپ Aجدا شده 89 درصد مشابهت با ویروس‌های ایران و کشور‌های همسایه دارد. به‌علاوه این ویروس با 92 ‌ درصد، بیشترین تشابه را با ‌(Samuel)87/1A/IRN/‌ نشان داد.بررسی فیلوژنتیک ویروس معلوم نمود که این ویروس به ویروس‌های ‌92/Iraq/22A و 105A/IRN /iso نزدیک بوده و با آنها در یک Lineage قرار می‌گیرد. اطلاعات نشان می‌دهد که ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی مشابهت زیادی با v87A/IRN/‌ ویروس واکسن ایران دارد و واکسن قادر است آنتی بادی محافظت کننده بر علیه آن ایجاد نماید. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY ON 1D (VP1) REGION OF FOOT AND MOUTH DISEASE VIRUS (TYPE A STRAIN) AMONG DIFFERENT ISOLATES: KHORASAN RAZAVI ISOLATE AND OTHER IRANIAN AND NEIGHBORING COUNTRIES ISOLATES

نویسندگان [English]

 • Saied Zibaei
 • Hadi Keivanfar
 • Mohammad Rabbani
 • Farhid Hematzadeh
 • Mehdi Kianizade
 • Mohsen Fathi najafi
 • Majid Farhodi
 • Mohammad Hemmati
چکیده [English]

Foot -and- mouth disease (FMD) is one of the most important virus disease in farm animals. Types O, A and Asia1 FMD virus have been endemic in Iran. In these study, samples from suspected livestock were analyzed by RT-PCR experiment. The number of 702 nucleotides determined at 1D -2B region of type A strain isolated from Khorasan Razavi province sequenced and compared with that of other reported isolates type A from Iran and neighboring countries.The results show that field isolated type A has about 89% similarity with other reported isolates type A from Iran and neighboring countries. Furthermore, this virus shows the most similarity with A/IRN/1/87(Samuel). Phylogenitic analysis revealed that virus was closely related to A22-Iraq/99 and A/IRN/iso/105 that rest in the same lineage. The data showed high similarity between type A viruses involved in the Khorasan Razavi province and A/IRN/87v (vaccine strain); so that it can be concluded that the vaccine can produce prophylactic antibody against this virus.

کلیدواژه‌ها [English]

 • foot and mouth disease virus
 • khorasan- razavi province
 • type A