تأثیر دفعات خوراک‌دهی بر کیفیت لاشه و غلظت پلاسمایی هورمون‌های لیپتین و انسولین در گوساله‌های پرواری

نویسندگان

چکیده

افزایش دفعات خوراک‌دهی در گاوهای شیرده موجب بهبود بازده بیوانرژتیک در بدن می‌شود، اما از تأثیر آن بر بازده رشد و هورمون های درگیر در آن در دام های پرواری اطلاعات کمی در دسترس است. بنابراین، برای مطالعه اثر دفعات خوراک دهی بر کمیت و کیفیت لاشه، وزن بدن، غلظت هورمون‌های لپتین و انسولین، از دوازده گوساله نر هلشتاین در دو گروه شش رأCسی استفاده شد. گروه شاهد روزانه دو بار و گروه تیمار روزانه شش مرتبه و به یک میزان خوراک‌دهی شدند. وزن بدن هر سه هفته یک‌بار ثبت شد. نمونه‌های خون در پایان آزمایش در طی 24 ساعت و به فواصل چهار ساعته از دام‌ها اخذ شد. گوساله‌ها کشتار و خصوصیات لاشه آنها مورد بررسی قرار گرفت. غلظت لپتین پلاسما در مقایسه با گروه شاهد افزایش (05/0p<‌)، درحالی که غلظت انسولین پلاسما (01/0p<‌)کاهش یافت. مقدار چربی داخلی و ضخامت چربی زیر پوستی در گروه تیمار در مقایسه با شاهد کاهش (05/0(p< یافت. نتایج حاصله پیشنهاد می‌کند که افزایش دفعات خوراک دادن در گوساله‌های در حال رشد هلشتاین، موجب کاهش ذخایر چربی بدن می‌شود. این اثر احتمالاً به واسطه تغییرات غلظت هورمون‌‌های لپتین و انسولین اعمال می‌گردد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF FEEDING FREQUENCY ON CARCASS CHARACTERISTICS AND PLASMA LEPTIN AND INSULIN CONCENTRATIONS IN FATTENING CALVES

نویسندگان [English]

 • armin towhidi
 • Abolfazl Zali
 • Abas Khoshsokhan
 • Mehdi Zhandi
 • Eisa Dirandeh
 • Manochehr Amini
چکیده [English]

Increased feeding frequency improve bioenergetics efficiency in lactating cows; however, there is little information about its effect on fattening animals.Twelve Holstein bull calves were allotted to two groups to determine the effect of feeding frequency on body weight, carcass quality and hormonal profiles. Control group was fed twice a day and treated group was fed six times a day by a standard diet for eight months. Body weight was recorded at 3 weeks interval. Blood samples were collected one hour after feeding at four hours intervals during 24 hours at the end of experiment. Calves were slaughtered and carcass characteristics were measured. Plasma leptin concentrations were higher (p<0.01) in treated group than those in control group. Plasma insulin concentrations were lower (p<0.01) in treated group than those in control group. Internal fat content and depth of subcutaneous fat were (p<0.05) higher in control group than those in treated group. It can be concluded that feeding frequency for growing Holstein calves resulted in decreased fat reservoirs and this effect may be mediated by plasma leptin and insulin changes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calf
 • Carcass Quality
 • feeding frequency
 • insulin
 • leptin