ارزیابی آزمون PCR در تشخیص بروسلوز گاوها و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک استاندارد

نویسندگان

چکیده

بروسلوز یکی از خطرناک‌ترین بیماری‌های عفونی مشترک بین انسان ودام می‌باشد که در حال حاضر اکثر نقاط کشور را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم متأثر می‌سازد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی آزمون PCR در تشخیص موارد بروسلوز در دام و مقایسه آن با روش‌های سرولوژیک استاندارد می‌باشد. بدین منظور ابتدا نمونه‌های سرمی مثبت از نظر بروسلا از مراکزدرمانی جمع آوری وآزمایشات رزبنگال و آگلوتیناسیون رایت در لوله‌)SAT(، بر روی آنها انجام گرفت و سپس همین نمونه‌ها مورد آزمون‌ PCR قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درصد قابل توجهی از نمونه‌های سرمی ارسالی به آزمایشگاه‌ها از نظر ابتلا به بروسلوز در آزمون رایت مثبت بودند که از این تعداد65درصد در آزمون PCR نیز نتیجه مثبت نشان دادند بدین ترتیب که از تعداد 20 نمونه سرم دامی مشکوک به بروسلوز 6 نمونه(30درصد) مثبت با عیار 1:80 و بقیه دارای عیار کمتر از 1:80 بودند. کلیه نمونه‌ها جهت تأیید تشخیص مورد آزمایش PCR قرار گرفتند که نتایج حاصل از آزمون PCR در5 نمونه از بین سرم‌های بیمار(عیار1:80) و6 نمونه با عیار کمتر از 1:80 با آزمایش رایت هم خوانی داشت در حالی‌که یک نمونه با تیتر کمتر از 1:80 با آزمایش رایت هم‌خوانی نداشت. مقایسه نتایج حاصل ازآزمون رایت و PCR، 55درصد هم خوانی بین نتایج این دو روش را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE EVALUATION OF PCR AND STANDARD SEROLOGICAL METHODS IN DETECTION OF BRUCELLOSIS IN CATTLE

نویسندگان [English]

  • Ahmad Morshedi
  • Malahat Ahmadi
  • Taghi Zahraie Salehi
  • Parisa Sagaie
چکیده [English]

Brusellosis is one of the most dangerous infectious zoonotic diseases which at present affect most areas of Iran directly or indirectly.The aim of the present study was evaluate the efficacy of PCR test in detection of brucellosis. Suspected animal sera (n=20) to brusellosis were collected from clinics and subjected to Rose Bengal and Wright Agglutination tests and to PCR analysis. While 6 samples (30%) were positive with titer 1:80,titer of the rest ones were less than 1:80. To confirm, all samples were subjected to PCR which revealed 5 samples of 1:80 and 6 samples of less than 1:80 were in agreement with wright test. However, 8 samples of 1:80 and 1 sample of less than 1:80 were in disagreement with wright test. The results of this study revealed that considerable percent of submitted samples were positive for brucellosis and positivity of ones were confirmed with PCR test we have shown 55% agreement between SAT(Standard Agglutrination Test) and PCR results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brusellosis
  • PCR
  • rose bangal
  • Wright