مطالعه ‌پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت ‌(Barbus grypus)‌ پرورشی

نویسندگان

چکیده

پرورش ماهی در تراکم بالا و با حداقل تلفات نیازمند آگاهی از سلامت آن می باشد. پارامتر های خون شاخص نسبتاً مفیدی برای ارزیابی نارسایی‌های فیزیولوژیکی در پرورش متراکم ماهی می باشد و می تواند اطلاعات مهمی برای تشخیص و پیشگیری از بیماری ها را در اختیار قرار دهد. ‌در این مطالعه تعداد 60 قطعه ماهی شیربت پرورشی بالغ از استخرهای پرورش ماهی شیربت در استان خوزستان صید و پس از خون گیری از طریق ورید ساقه دمی ‌(Caudal vein)‌ و تعیین جنسیت مقادیر برخی پارامترهای خون شناسی از جمله شمارش کلی و تفریقی گلبول‌های سفید، شمارش کلی گلبول‌های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت و اندیس‌های گلبولی MCV(، MCH،(MCHC به صورت دستی با روش های متداول آزمایشگاهی مورد اندازه‌گیری قرار گرفت و میانگین و خطای استاندارد میانگین هر یک از پارامترهای مذکور بر اساس جنس و بدون در نظر گرفتن جنس تعیین گردید. برای مقایسه مقادیر پارامترها در دو جنس نر و ماده از آزمون t-student استفاده شد و ضرایب همبستگی بین پارامترها با استفاده از آزمون فیشر تعیین گردید. در این مطالعه و بدون در نظر گرفتن جنس میانگین پارامترهای خون شناسی ماهی شیربت پرورشی به شرح زیر تعیین گردید: شمارش کلی گلبول‌های سفید ‌(WBC)‌ برابر103‌*‌ ‌(57/0 ‌±‌ 5/12) سلول در میکرولیتر mL)‌)، (گلبول‌های قرمز ‌(RBC برابر 106‌‌*‌(035/0 ‌±‌ 41/1) سلول در میکرولیتر ml)‌، هموگلوبین (Hb برابر1/0‌±‌5/6 گرم درصد g/ dl)‌، هماتوکریت (PCV(‌ برابر7/0 ‌±‌ 9/36 درصد (درصد )، MCV برابر87/4 ‌±‌ 261 فمتولیتر (‌1(f، MCH برابر88/0‌±‌7/45 پیکوگرم‌ (Pg)‌ و MCHC برابر 27/0‌±‌6/17 گرم درصد و در شمارش تفریقی گلبول های سفید درصد نوتروفیل‌ها، لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌‌ها و ائوزینوفیل‌ها به ترتیب، 52/0‌±‌40، 59/0‌±‌ 2/56، 22/0‌±‌8/2 و 15/0‌±‌1/1 درصد بدست آمد. نتایج آنالیز آماری اختلاف م ‌عنی داری را بین جنس نر و ماده نشان نداد (05/0 p>‌.) نتایج این مطالعه می‌تواند برای ارزیابی وضعیت سلامتی این ماهی در ایستگاه‌های پرورشی به‌کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECT OF SEX ON THE HAEMATOLOGICAL PARAMETERS OF REARED SHIRBOAT FISH (BARBUS GRYPUS)

نویسندگان [English]

  • Gholam hossein Khadjeh
  • Mehrzad Mesbah
  • Safoora Nikmehr
  • Mostafa Sabzevarizadeh
چکیده [English]

For intensive rearing of fish with minimal losses, it is necessary to be aware of health status of fish. Blood variables are useful criteria for showing physiological disturbances in intensively farmed fishes and can provide important information for diagnosis and prognosis of diseases. The aim of the present study was to show hematological parameters in haematological evaluation is gradually becoming a routine practice for Shirbout fish when intensively bred. In this study, 60 clinically healthy Barbus grypus, were caught from culturing pools in Khuzestan province. Blood samples were taken from caudal vein and the levels of hematological parameters were determined. Comparison between sexes were done using student t-test and Pearson correlation coefficient with Fisher's test. In this study the overall mean of total red blood cells, total leukocyte count, hemoglobin, mean cell volume (MCV), mean cell hemoglobin (MCH), mean cell hemoglobin concentration (MCHC), hematocrit, lymphocyte, neutrophil, eosinophil, and monocyte were (1.41 ±0.035)|*|106 , (12.5 ±0.57)|*|103 cell/ l, 6.5 ±0.1 g/dl , 261±4.87 fl, 45.7±0.88 pg, 17.6 ±0.27, 36.9±0.7, 56.2 ±0.59, 40±0.52, 1.1±0.15 and 2.8 ±0.22 %, respectively. In terms of these parameters, there was not significant difference between sexes (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barbus grypus
  • hematological parameters
  • Iran.
  • Khuzestan