اثر سطوح مختلف ویتامین Eبر پاسخ سیستم ایمنی هومورال و عملکرد در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

ویتامین E با خواص آنتی اکسیدانتی شناخته شده و در گونه‌های مختلف تنظیم وظایف سیستم ایمنی را از خود نشان داده است.این آزمایش با استفاده از 240 قطعه جوجه نر یک‌روزه گوشتی از سویه رأCس 308 جهت بررسی اثرات چهار سطح مختلف ویتامین ‌ E(صفر، 10، 20، 40 میلی‌گرم در کیلوگرم) بر عملکرد و پاسخ سیستم ایمنی هومورال انجام شد. به‌منظور مطالعه پاسخ ایمنی هومورال جوجه‌ها در سنین 15، 30، 45 روزگـی با 2/0 میلی‌لیتر محلول 05/0 گلبول قرمز گوسفند در عضله سینه تزریق شدند و در 7 و 14 روز بعد از تزریق دوم و سـوم نمونه‌گیری خونی انجام شد، سپس تــیترهــای آنتی‌بادی بر علیه گلبول گوسفند به‌و‌سیله‌ی روش میکرو هماگلوتیناسیون اندازه‌گیری شد.سپس جوجه‌ها کشتار و بورس فابرسیوس و طحال آنها توزین شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ویتامین E هیچ اثر معنی‌داری بر عملکرد جوجه‌ها شامل وزن بدن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی نداشت. اختلاف معنی‌داری بر تیتر آنتی‌بادی تام علـیه گلــبول قرمز گوســفند، تیــتر آنتی‌بادی حـساس به 2 مرکاپتواتانول، و نیز تیتر آنتی‌بادی ضد ویروس نیوکاسل گروهی که 40 میلی‌گرم در کیلوگرم ویتامین E مصرف کرده بودند،در مقایسه با گروه شاهد داشت (05/0 ‌.)p< تیتر آنتی‌بادی مقاوم به 2 مرکاپتواتانول و وزن ارگـان‌هـای لنفوئـیدی (بورس فابرسیوس و طحال) تحت تأثیر جیره قرار نگرفت و اختلاف معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد.این نتایج نشان دادکه مکمل ویتامین E پاسخ ایمنی هومورال را افزایش می دهد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF VITAMIN E ON HUMORAL IMMUNITY, AND PERFORMANCE IN BROILER CHICKS

نویسندگان [English]

  • Reza Vakili
  • Reza Daliri

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • heamagglutination
  • Immunity
  • performance
  • vitamin E