بررسی سرولوژیک کم‌‌خونی عفونی اسب در اهواز

نویسندگان

چکیده

کم‌خونی عفونی اسب ‌(EIA)‌ بیماری واگیری است که از نظر بالینی با دوره‌های عود کننده‌ای از کم‌خونی، زردی، ‌افسردگی، ادم و کاهش وزن مزمن مشخص می‌گردد. بیماری با عفونت ویروسی مستمر همراه می باشد. ویروس عامل EIA به خانواده رتروویریده تعلق دارد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت EIA در اسب‌های اهواز بوده است. جهت انجام این کار 100 رأCس اسب انتخاب شده و پس از اخذ اطلاعات مربوط به هر اسب (از قبیل سن، جنس و سابقه بیماری) خونگیری از آنها صورت ‌گرفت. تیتر آنتی بادی نمونه‌ها با استفاده از کیت تجاری AGID تعیین گردید. نتایج نشان دادکه تمامی دام‌مای تحت مطالعه از نظر سرولوژیک منفی بوده‌اند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SURVEY ON EQUINE INFECTIOUS ANEMIA IN AHVAZ

نویسندگان [English]

  • Alireza Ghadrdan-Mashhadi
  • Masoud Seifi-Abad Shapoori
  • Elahe Yoonesi
چکیده [English]

Equine infectious anemia (EIA) is a contagious disease that is clinically characterized by recurrent episodes of fever, hemolytic anemia, icterus, depression, edema and chronic weight loss. The disease is associated with a persistent viral infection. The virus of EIA is a member of the Retroviridae family. The aim of this study was to determine the status of EIA in horses in Ahvaz. One hundred horses were selected and after history taking (i.e. age, sex and history of disease) blood sampling done. The samples were tested through coggin, s test using AGID commercial kit. The results showed, all animals were seronegative..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahvaz
  • coggin's test
  • equine infectious anemia