مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدیوز ‌ گوساله‌های نوزاد در استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

اسهال ناشی از کریپتوسپوریدیوز در گوساله‌های نوزاد یکی از مشکلات مهم بهداشتی می‌باشد و موجب خسارات شدید اقتصادی می‌شود. این مطالعه در گوساله‌های نوزاد در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی از آبان ماه 1380 تا آبان ماه 1381 به‌منظور تعیین نقش این انگل در اسهال انجام گرفت. در این بررسی تعداد 500 نمونه مدفوع در چهار منطقه استان از گوساله‌های مبتلا به اسهال زیر دو ماه سن متعلق به 25 گاوداری صنعتی و هم‌چنین گوساله‌های اسهالی ارجاع داده‌شده به درمانگاه‌های خصوصی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها به شکل فرمالینه تهیه شد و پس از رنگ آمیزی با روش زیل نیلسون اصلاح شده در بخش انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام و نتایج آن ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از مجموع 500 نمونه، 207 مورد (4/41 درصد) از نظر وجود تک یاخته کریپتوسپوریدیوم مثبت بودند. نتایج بررسی نشان دادند که اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در فصول مختلف سال وجود دارد (05/0‌p<‌)، بیشترین شیوع مربوط به فصل تابستان (6/49 درصد) و کمترین آن در زمستان (4/30 درصد) بوده است، همچنین اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در سنین مختلف وجود داشت (05/0‌p<‌)، بیشترین آن در سن 8-6 هفتگی (4/61 درصد) و کمترین آن در سن یک هفتگی (21/25 درصد) بوده است. اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در نواحی مختلف استان وجود نداشت. این مطالعه فراوانی شدت آلودگی برحسب +(، ++ و )+++ را به‌ترتیب 43/30، 3/34 و 26/35 درصد نشان داد. همچنین شدت اسهال با شدت آلودگی رابطه مستقیم داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON CRYPTOSPORIDIOSIS IN NEWBORN CALVES IN EASTERN AZARBAIJAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • feridon normohamadzadeh
  • Yousof Davoodi
  • Rasool Jamali
  • Iraj Nowrouzian
چکیده [English]

Neonatal calf diarrhea due to cryptosporidium is a major health problem. It causes extensive economic losses. This study was carried out on newborn calves in different parts of east Azarbayjan province over November 2001 - 2002. Five hundred feacal samples were taken from diarrheic calves under the age of 2 months from 25 commercial dairies and referral cases to the private clinics in four districts of Azarbayjan province. Samples were fixed in the formalin and then stained by modified Ziehl-Neelsen procedure in Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences. Data were statistically analyzed using Chi-square test. The positive samples for cryptosporidium were confirmed as 41.4% (207 samples out of 500) cases and a significant difference was found between the prevalence rate in relation to the seasons of study (p<0.05). While the highest prevalency was in summer (49.6%), the least rate was in the winter (30.4%). Statistical significance was also found between the age groups regarding the prevalence rate in infected calves (p<0.05), mostly at 6 to 8 weeks of age (61.4%) and less on one week of age (25.21%). There was not any significant difference between different districts according the prevalence rate of infection. The severity of infection was found 30.43% (+), 34.3% (++) and 35.26% (+++) respectively. Meanwhile, positive association between the severity of infection and diarrhea was also shown.

کلیدواژه‌ها [English]

  • calves
  • cryptosporidiosis
  • eastern azarbaijan
  • Epidemiology