مطالعه اپیدمیولوژیک کریپتوسپوریدیوز ‌ گوساله‌های نوزاد در استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

اسهال ناشی از کریپتوسپوریدیوز در گوساله‌های نوزاد یکی از مشکلات مهم بهداشتی می‌باشد و موجب خسارات شدید اقتصادی می‌شود. این مطالعه در گوساله‌های نوزاد در مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی از آبان ماه 1380 تا آبان ماه 1381 به‌منظور تعیین نقش این انگل در اسهال انجام گرفت. در این بررسی تعداد 500 نمونه مدفوع در چهار منطقه استان از گوساله‌های مبتلا به اسهال زیر دو ماه سن متعلق به 25 گاوداری صنعتی و هم‌چنین گوساله‌های اسهالی ارجاع داده‌شده به درمانگاه‌های خصوصی جمع‌آوری شد. نمونه‌ها به شکل فرمالینه تهیه شد و پس از رنگ آمیزی با روش زیل نیلسون اصلاح شده در بخش انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام و نتایج آن ثبت گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. از مجموع 500 نمونه، 207 مورد (4/41 درصد) از نظر وجود تک یاخته کریپتوسپوریدیوم مثبت بودند. نتایج بررسی نشان دادند که اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در فصول مختلف سال وجود دارد (05/0‌p<‌)، بیشترین شیوع مربوط به فصل تابستان (6/49 درصد) و کمترین آن در زمستان (4/30 درصد) بوده است، همچنین اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در سنین مختلف وجود داشت (05/0‌p<‌)، بیشترین آن در سن 8-6 هفتگی (4/61 درصد) و کمترین آن در سن یک هفتگی (21/25 درصد) بوده است. اختلاف معنی‌داری بین درصد شیوع بیماری در نواحی مختلف استان وجود نداشت. این مطالعه فراوانی شدت آلودگی برحسب +(، ++ و )+++ را به‌ترتیب 43/30، 3/34 و 26/35 درصد نشان داد. همچنین شدت اسهال با شدت آلودگی رابطه مستقیم داشت.

کلیدواژه‌ها