تغییرات آسیب‌شناسی و فراساختاری کلیوی جوجه‌های گوشتی نژاد راس در مسمومیت با کلرید کادمیوم

نویسندگان

چکیده

کادمیوم به‌عنوان یک فلز سنگین محیط زندگی حیوانات و گیاهان را آلوده نموده و اثرات زیان آوری بر سلامت و بهزیستی در موجودات زنده می‌گذارد. در مطالعه حاضر جوجه به‌عنوان یک مدل حیوانی جهت تحقیق اثرات سمی کادمیوم بر کلیه بکار برده شده است. تعداد 84 قطعه جوجه یک روزه نژاد راس از یکی از مراکز صنعتی پرورش طیور خریداری و به‌طور تصادفی در4 گروه 21 قطعه‌ای در قفس استاندارد توزیع شدند. همه پرندگان در خلال تجربه به‌طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. گروه‌های مورد مطالعه بر حسب میزان کادمیوم اضافه شده به جیره آنها به گروه‌های شاهد ( گروه یک)،ppm 25(‌گروه دو)، 50( گروه سه) ‌و 100 ‌( گروه چهار)کادمیوم دسته بندی شدند. رشد، وزن بدن و وضعیت کلیه‌ها در تعداد 7 جوجه از هر گروه طی روزهای 14، 28 و 42 بررسی و پس از کالبد گشایی وزن کلیه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه نسبت وزن آنها به وزن بدن ‌ ×‌100 محاسبه شد. نمونه‌های بافتی جمع آوری شده از گروه‌ها و زمان‌های مختلف پس از انجام مراحل مختلف پاساژ بافتی، قالبگیری، برش و رنگ آمیزی با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی ترانس میشن مطالعه شدند. نتایج مکتسبه با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر طبق نتایج بدست آمده تاثیر منفی کادمیوم در رشد بدن و کلیه‌ها با دوز و زمان دریافت کادمیوم رابطه مستقیم دارد. ضایعات کلیوی در گروه 3 و4 کهppm 50 و 100 کادمیوم دریافت کردند بسیار شدیدتر از

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HISOPATHOLOGICAL AND ULTRASTRACTURAL CHANGES OF KIDNEYS IN RESPONSE TO CADMIUM CHLORIDE TTOXICITY IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • mehrdad javad gharagozlo
  • Mohammad Gharagozlo
  • Jamileh Salar Amoli
  • Saeed Bokai
  • Abbas Javaheri Vaighan
چکیده [English]

Cadmium as a heavy metal has some detrimental effects on the health of living organisms. The aim of the present inventigation was to study the effects of cadmium induced toxicity on the kidney in a broiler chicken model. Eighty four one day-old male Ross breed broiler chickens were obtained from a commercial poultry farm and randomly divided into four groups. While control (group 1) took no cadmium, groups 2, 3 and 4 received a ration of 25, 50 and 100 ppm cadmium (CdCl2) per day, respectively. At days 14, 28 and 42 seven birds were sacrificed and their kidneys were examined with both light microscope and transmission electron microscope. Data were statistically analyzed using 2- way ANOVA. Kidney lesions in the groups 3 and 4 were more severe than the group 2. Severity of kidney lesions showed both time and dose dependent manner increase so that all birds in groups 3 and 4 had severe kidney lesions. These groups received 50 and 100 ppm cadmium a day. Renal histopathology showed swelling, degenerative changes, necrosis and apoptosis in tubular epithelium as well as presence of hyaline casts and lack of kidney lymphoid tissue formation. It can be concluded that higher concentrations of dietary cadmium can induce kidney lesions in chickens through glomerular and tubular damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cadmium
  • Chicken.
  • Kidney