تأثیر سطوح مختلف ناتوزیم بر توان پرواری، قابلیت هضم و ‌متابولیت‌های شکمبه بره‌های نر ورامینی

نویسندگان

چکیده

در دهه گذشته آنزیم‌های مختلفی در تغذیه نشخوارکنندگان و غیر نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گرفته است . برخی از آنها اثر مثبتی بر تولید حیوان داشتند. این پژوهش نیز به منظور مطالعه تاثیر تغذیه آنزیم ناتوزیم بر توان پرواری، قابلیت هضم و برخی متابولیت‌های شکمبه بره‌های نر ورامینی انجام گرفت.‌24 رأCس بره نر ورامینی 3 تا 4 ماهه با میانگین وزن اولیه 5/1±22 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با سه جیره آزمایشی و 8 تکرار در هر جیره به مدت 84 روز تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون آنزیم)، جیره حاوی نیم گرم ناتوزیم در هر کیلوگرم خوراک و جیره حاوی یک گرم ناتوزیم در هر کیلوگرم خوراک بودند. جیره پایه با استفاده از نرم افزار CNCPS گوسفندی متوازن شد. ‌ماده خشک مصرفی و افزایش وزن روزانه بره‌ها اندازه‌گیری شده و قابلیت هضم جیره‌ها با اندازه‌گیری نشانگر خارجی اکسید کروم سه ظرفیتی تعیین گردید. پس از پایان آزمایش، از بره‌ها نمونه‌های مایع شکمبه گرفته شده و pH و نیتروژن آمونیاکی آنها اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که جیره‌های آزمایشی اثر معنی‌داری بر افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل غذایی بره‌های نر نداشتند. همچنین قابلیت هضم چربی خام، پروتئین خام، دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، ماده آلی و ماده خشک جیره‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت. pH و نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه بره‌ها نیز به‌‌طور معنی‌داری تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت. بنابراین، استفاده از ناتوزیم تا سطح یک گرم در هر کیلوگرم خوراک تاثیر معنی‌داری بر بهبود عملکرد پروار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF NATUZYME DIETARY SUPPLEMENTS ON FEEDLOT PERFORMANCE, FEED DIGESTIBILITY AND RUMEN METABOLITES IN VARAMINI MALE LAMBS

نویسندگان [English]

  • kamran rezayazdi
  • Kamran Yazdi
  • Mehdi Dehghan banadaki
چکیده [English]

Different supplementary enzymes have used widely in diets for ruminants and non-ruminants over the past decade. The present study investigated the effects of feeding natuzyme (enzyme supplement) on feedlot performance, feed digestibility and rumen metabolites of Varamini male lambs. Twenty-four Varamini male lambs (initial body weight 22±1.5Kg with 3 to 4 months age) used in a completely randomized design for 84 days. The lambs were randomly allocated to three rations of 1) without enzyme, control diet, 2) with 0.5 g/kg of feed natuzyme, 3) with 1 g/kg of feed natuzyme with 8 replication. Basal diet was formulated according to CNCPS for sheep. Daily dry matter intake and monthly average gain of lambs recorded and digestibility of basal diet measured with chromic oxide as external marker. At the end of examination, rumen liquid samples collected from lambs and its pH and ammonia nitrogen were measured. The results showed that diets did not make significant effect on the average daily gain, dry matter intake and feed conversion ratio in lambs. Meanwhile, digestibility of crude protein, ether extract, dry matter, organic matter, neutral detergent fiber and acid detergent fiber of basal diet, ruminal pH and ammonia nitrogen did not show difference between diets. We concluded that use of 0.5 or 1 g/kg of feed natuzyme did not make significant effect on the performance of Varamini male lambs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • natuzyme
  • performance
  • rumen metabolites
  • sheep