ارزیابی کیفی آزمایشگاهی واکسن‌های امولسیون روغنی تحت تیپ ‌2N9H آنفلوانزای پرندگان

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از واکسیناسیون برای کنترل ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان بخصوص ویروس‌های آنفلوانزای پرندگان با بیماریزایی ملایم در حال افزایش است، لذا ارزیابی کیفی آنها با توجه به خصوصیات ویروس عامل بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه جهت ارزیابی کیفی واکسن‌های روغنی تحت گروه ‌2N9H ‌ آنفلوانزا در آزمایشگاه، توده‌ی آنتی ژن از سه واکسن تجاری قابل دسترس آنفلوانزا، توسط روش Aqueous partition استخراج و باز یافت شد، سپس مقدار پروتئین تام استخراج شده و فعالیت هماگلوتیناسیون باز یافت شده از هر واکسن تعیین و با میزان ایمنی‌زایی آنها در جوجه‌ها مقایسه شد. نتایج نشان داد فعالیت هماگلوتیناسیون بازیافته و غلظت پروتئین ویروسی استخراج شده از واکسن‌‌ها با دزهای مساوی متفاوت است. همچنین پاسخ سیستم ایمنی جوجه‌ها به واکسن‌های مورد مطالعه همانند نتایج قبل متفاوت و هماهنگ با آنها است که از نظر آنالیز آماری نیز اختلاف معنی‌داری بین آنها وجود دارد. با توجه به نتایج به نظر می‌رسد دلیل عمده‌ی کیفیت پایین دو واکسن از سه واکسن مورد مطالعه غلظت پایین پروتئین‌های ویروسی در آنها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IN VITRO QUALITY EVALUATION OF AVIAN INFLUENZA SUBTYPE H9N2 OIL-EMULSION VACCINES

نویسندگان [English]

  • zolfghar rajabi
  • Hossein Tayefi nasr Abadi
  • Amir Babak Soyofi khojin
چکیده [English]

The use of vaccines in poultry to control avian influenza viruses (AIVs), especially mildly pathogenic avian influenza viruses, has been increased in recent years; thus, regarding the characteristic of AIVs, it is important to evaluate the quality of vaccines with an appropriate and rapid method. The aim of the present study was to investigate the quality of three commercially available oil-emulsion AIVs (subgroup H9N2) vaccines via in-vitro assessment. Viral antigens of the vaccines were recovered by aqueous partition method and the amounts of extracted total protein and recovered hemagglutination (HA) activity were determined and compared with the immune system responses of chickens to the vaccines. It has been shown that the amount of recovered total protein and activity of the recovered HA were different among vaccines with the same dose. Meanwhile, chickens showed different immune system responses to the vaccines. We have shown poor quality for two vaccines and high quality for one which can be attributed to their viral protein density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • influenza vaccines
  • in vitro evaluation.
  • oil-emulsion vaccines