‌‌مقایسه تأثیر بیهوشی با ‌2CO، گل ‌میخک و کشتار خارج از آب بر کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی ‌(Cyprinus carpio)‌

نویسندگان

چکیده

بیهوشی پیش کشتار یکی از مراحل مهم در مدیریت کیفیت گوشت ماهی می‌باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی تحت روش‌های مختلف بیهوشی و کشتار بود. در این تحقیق اثر سه تیمار شامل: 1) بیهوشی ماهیان با غوطه‌وری در آب اشباع شده از گاز ‌2CO 2) بیهوشی ماهیان با غوطه وری آنها در عصاره گل میخک و 3) روش معمول کشتن ماهی (مرگ خارج از آب)، بر کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش بیهوشی و کشتار بر کیفیت گوشت ماهی کپور معمولی اثر معنی‌دار داشته است (05/0<‌p.) در مطالعه حاضر مشخص گردید که میانگین pH عضله در طول زمان و بین تیمارهای آزمایشی مختلف تغییرات معنی‌داری داشته است (05/0<‌p.) میانگین pH عضله بلافاصله پس از مرگ، برای ماهیان تیمار مرگ خارج از آب، بیهوشی با گاز ‌2CO و بیهوشی با عصاره گل میخک به ترتیب 34/6، 48/6 و 99/6 بود. ماهیان بیهوش شده با عصاره گل میخک، 72 ساعت پس از مرگ پایین‌ترین میزان آب چک عضله را داشتند (05/0<‌p.) میانگین شاخص انکسار چشم در تیمار مرگ خارج از آب در مدت زمان پس از مرگ بالاترین مقادیر را دارا بود. همچنین روش‌های بیهوشی مختلف بر رنگ فیله و پوست ماهیان تاثیر معنی‌دار داشت (05/0<‌p.) نتایج نشان دادند که ماهی‌های بیهوش و کشته شده با عصاره گل میخک، کیفیت گوشت به مراتب بالاتری نسبت به سایر تیمار‌ها داشتند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF CO2 , CLOVE OIL STUNNING PROCEDURE AND ASPHYXIA ON MEAT QUALITY IN COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Bahare Shabanpour
  • Zeynab Moloudi
  • Sohrab Moini
  • Ali Shabani
  • Mohammad Imanpoor
چکیده [English]

A pre-slaughter stunning procedure is one of the most important steps in management of the fish meat quality. The aim of the present study was to evaluate meat quality of Common carp affected by different stun-slaughtering procedures. In this investigation effects of 3 experimental treatments consist of 1) stunning carps via submerging in saturated CO2 bath, 2) stunning carps through immersion into bath containing clove oil and 3) common fish slaughtering method (Asphyxia), were evaluated on meat quality of Common carp. Results revealed that anaesthetizing and killing procedures significantly made effect on meat quality compared to the immersion in clove oil method (p<0.05). We have shown that muscle pH varied significantly within trial time and among the experimental groups (p<0.05). Immediately after death, mean muscle pH for CO2, clove oil and asphyxia groups were 6.34, 6.48 and 6.99, respectively. At 72 h postmortem, fish in clove oil group had the lowest drip loss (p<0.05). Asphyxia group had the highest mean refraction index throughout the post mortem period. Meanwhile, different stunning procedures significantly affected the fillet and skin color (p<0.05). It seems that stun/killing fish with clove oil preserve meat quality more than the other methods

کلیدواژه‌ها [English]

  • asphyxia
  • clove oil
  • CO2
  • common carp
  • Meat quality