مطالعه تأCCثیر مسدود کننده سرپستانک در کنترل وقوع تورم پستان در گاوهای شیری‌

نویسندگان

چکیده

با توجه به وفور بروز ورم پستان در گاو‌های شیری استفاده از پارامتر‌های مختلف جهت کنترل بروز این بیماری می‌توان بسیار حائز اهمیت باشد. این تحقیق برای اولین بار در ایران با هدف بررسی تأثیر یک نوع مسدود کننده سرپستانک ‌(Teat Sealant)‌ به نام ماستی‌سیل ‌(Masti-Seal)‌ در کنترل وقوع تورم پستان انجام شد. تعداد 80 راس گاوشیری شکم دوم تا پنجم که حدود 7 ماه از آبستنی آنها گذشته بود و در یک ماه گذشته سابقه ابتلا به تورم پستان نداشتند جهت این مطالعه انتخاب شده و به 4 گروه تقسیم شدند. گروه الف 2 کارتیه ماستی سیل و 2 کارتیه بدون دارو، گروه ب 2 کارتیه ماستی سیل و 2 کارتیه کالوپن، گروه ج 2 کارتیه ماستی سیل به همراه کالوپن و 2 کارتیه فقط کالوپن و گروه د 2 کارتیه کالوپن، یک کارتیه ماستی سیل و یک کارتیه اوربی سیل دریافت نمودند. از کلیه گاوها نمونه شیر دو هفته قبل از خشکی (جهت کشت باکتریایی و شمارش سلول‌های سوماتیک) و 15 تا 25 روز پس از زایش (برای شمارش سلول‌های سوماتیک) اخذ شد. مشاهده، لمس، اندازه گیری سرپستانک و ارزیابی سونوگرافی قبل و در روزهای 7، 14 و 28 پس از درمان انجام شد. در کشت نمونه‌های شیر از گاوهای گروه ج 2 مورد Corynebacterium bovis و یک مورد قارچ جدا شد. علائم بالینی تورم پستان در هیچ‌یک از گاوهای مورد آزمایش مشاهده نشد و در اندازه گیری طول، قطر و ضخامت جداره سرپستانک تفاوت معنی‌داریوجود نداشت. در گروه ب تعداد سلول‌های سوماتیک کارتیه‌هایی که فقط...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STUDY ON INTERNAL TEAT SEALANT FOR MASTITIS PREVENTION IN DAIRY COWS

نویسندگان [English]

  • mohamadrahim ahmadi
  • Masoud Hagh khah
  • Hamid reza Gheisari
  • Hamid Roozitalab
  • Hamidreza Eshraghi
چکیده [English]

Mammary glands are particularly susceptible to new infections during the dry and early lactation periods. Dry cow antibiotic therapy in all quarters of all cows has been a traditional method to reduce the effect of these new infections. The objective of this study which was done for the first time in Iran was to determine the effect of infusion with Masti-Seal at dry off. Eighty Holstein Frisian dairy cows parity of 2 to 5 in 7 month of pregnancy were selected from a commercial dairy farm. All cows didn't show clinical mastitis in last month. The cows of group A (n=10) were randomly assigned to be treated in two quarters (LF/RR or RF/LR) with the sealant while two quarters in each cow remained as untreated controls. The cows of group B (n=10) were randomly treated with the dry cow therapy (DCT) and sealant. The cows of group C were randomly assigned to be treated in two quarters (LF/RR or RF/LR) with the DCT and sealant while two quarters were treated just with antibiotic DCT. In group D the effect of Masti-seal and Orbiseal in rear quarters were compared. Milk samples were collected for bacterial culture and somatic cell count(SCC) at dry off, 10-15 DIM. At calving, the Mastiseal was manually stripped from each quarter prior to collecting of colostrum. The clinical evaluations of teats were done in all groups at days 7, 14 and 28 after treatment. No changes in teats of cows were seen. Corynebacterium bovis and ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastitis
  • prevention.
  • Seal
  • Teat