تأثیر سطوح مختلف سلنیومبرفراسنجه‌های متابولیکی خون و ایمنی هومورال در جوجه‌های گوشتی

نویسندگان

چکیده

سلنیوم یک ماده معدنی کمیاب ضروری است و اثر شدیدی بر ایمنی، سلامتی و عملکرد تولیدی دارد. این آزمایش به منظور تعیین اثرات سه سطح سلنیوم بر عملکرد تولیدی و ایمنو لوژیکی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 225 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه تجاری راس در یک طرح کاملاً تصادفی، با 3 تیمار (5 تکرار و 15 قطعه جوجه در هر تکرار ) با یکی از جیره‌های دارای سه سطح سلنیوم شامل جیره فاقد سلنیوم، جیره دارای سلنیوم در سطحNRC (15/0 میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) و 2 برابر (3/0 میلی‌گرم‌بر کیلوگرم) تغذیه شدند. جوجه‌ها در 21 و 35 روزگی با 2/0 سی سی محلول 5درصد گلبول قرمز گوسفند ‌(SRBC)‌ در عضله سینه تزریق شدند و در 7 و 14 روز بعد از هر تزریق نمونه گیری خونی انجام شد . افزودن سلنیوم به جیره موجب افزایش مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و نیز تغییر معنی‌داریدر ضریب تبدیل غذایی نگردید‌(05/0(p>‌‌‌. افزودن سلنیوم منجر به مشاهده تفاوت معنی‌دارآماری بر فاکتورهای خونی (کلسترول، -LDLکلسترول‌ و -HDLکلسترول(‌ گردید (05/0(p<‌‌‌.‌‌ اما بر تری گلیسرید و-VLDLکلسترول تأثیر معنی‌داری نداشت(05/0(p>‌‌. اثر جیره حاوی سطح 3/0 میلی‌گرم‌بر کیلوگرم سلنیوم منجر به افزایش معنی‌داردر میزان گاما گلوبولین تولید شده و نیز تیتر IgY تام در 7 روز بعد از تزریق دوم شد (05/0.(p< وزن ارگان‌های لنفوئیدی (طحال و بورس فابریسیوس) به طور معنی‌داری تحت تأثیر جیره‌ها قرار نگرفت‌(05/0(p>‌‌. از این تحقیق استنتاج می‌شود که افزودن سطوح سلنیوم مورد استفاده (بیشتر از سطح توصیه شده توسط (NRC در این آزمایش منجر به بهبود عملکرد، و تغییردر اندام‌های لنفوئیدی نگردید...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY LEVELS OF SELENIUM ON METABOLIC PARAMETERS AND HUMORAL IMMUNITY IN BROILER CHICKENS

نویسندگان [English]

  • Reza Vakili
  • Mahdi Bahram
چکیده [English]

Selenium is an essential trace mineral and has a profound impact on immune function, health and productive performance. An experiment was conducted to evaluate the effects of dietary selenium in different levels on performance and humoral immunity in broiler chicks. Male broiler chicks (Arbor Acres, 1-d old, n= 225) were randomly assigned to 3 treatment groups of 5 replicates each including 15 chicks per replicate in a completely randomized design arrangement. Chicks were offered three levels of selenium including: basal diet (no supplemental dietary selenium), diets containing selenium as recommended by NRC (0.15 mg/kg diet) and 0.3 mg/Kg diet. Birds in each pen were injected with 0.2 mL of 5% sheep red blood cell (SRBC) solution at days 21 and 35 via intrapectoral injection. Blood collection was done at 7 and 14 days later and total IgY and blood metabolites were determined. Addition of selenium to diets did not make significant difference in daily weight gain, feed intake and feed conversion ratio (FCR). Selenium supplementation to diets resulted in significant effect on blood cholesterol, high density lipoprotein cholesterol (HDL-C) and low density lipoprotein cholestrol (LDLC- C) (p<0.05). It had not effect on triglyceride and very low density lipoprotein cholesterol (VLDL- C) . Diets with 0.3 mg selenium increased total IgY titer and gammaglobulins 7 day after secondary injection (p<0.01). Different levels of selenium did not make significant effect on performance and weight of spleen and bursa. These results indicated that ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blood metabolites
  • broiler
  • humoral immunity
  • Selenium