ارزیابی رادیوگرافی وجود بدفرمی و طویل شدن ریشه‌ی‌‌ دندان در خرگوش‌ها: یک بررسی گذشته نگر

نویسندگان

دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

بیماری دندانی اکتسابی در خرگوش‌های خانگی یک سندرم است که وضعیت تدریجی و پیش رونده‌ای دارد و می‌توان آن را مرحله‌بندی کرد. این بیماری به شکل خرابی و بدشدن کیفیت دندان‌ها، بدفرم شدن اکتسابی و طویل شدن ریشه‌ی دندان‌ها مشخص می‌گردد. تاکنون در کشور ما در خصوص میزان ابتلاء و شدت وقوع بیماری‌های دندان در خرگوش‌های خانگی، مطالعه‌ای صورت نگرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی نوع عوارض (بدفرمی و طویل شدن ریشه‌ی دندان) و میزان وقوع بیماری‌های دندانی بر اساس اطلاعات اخذ شده از رادیوگراف‌های تهیه شده از خرگوش‌های ارجاعی به بیمارستان دام‌های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران می‌باشد. در طی مدت 3 سال (1386-1383) از 239 رادیوگراف تهیه شده از خرگوش، 64 مورد رادیوگراف در ارتباط با اختلالات دندانی وجود داشت. تمامی اطلاعات به‌دست آمده پس از ثبت بر روی فرم‌های تهیه شده توسط نرم افزار ‌2003 Microsoft Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از 64 رادیوگراف بررسی شده، 44/23 درصد مبتلا به مرحله‌ی یک بیماری و همین میزان مبتلا به مرحله‌ی 2 بیماری بودند. حدود 5/37 درصد از مبتلایان، عوارض مرحله‌ی 3 بیماری را نشان می‌دادند که شامل بدفرمی‌ها و از بین رفتن الگوی زیگزاگی سطح تماس دندان‌های گونه‌ای بالایی و پایینی بود. 62/15 درصد مبتلا به مرحله‌ی 4 بیماری بودند و هیچ موردی از ابتلا به مرحله‌ی 5 در این بررسی دیده نشد. این نتایج نشان داد که میزان وقوع عوارض دندانی در خرگوش‌های خانگی، در موارد ارجاع داده شده به بخش رادیولوٹی درصد بالایی را تشکیل می‌دهد که حدود 06/64 درصد ...

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

RADIOGRAPHIC EVALUATION OF DENTAL MALOCCLUSION AND ELONGATION OF THE TEETH IN RABBITS: A RETROSPECTIVE STUDY

نویسندگان [English]

  • Mokaram Ramezanipour
  • Alireza Vajhi
  • Amir Rostami
  • Majid Masoudi fard
Graduated from the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran
چکیده [English]

Aquired dental disease is characterized by deterioration of tooth quality, acquired malocclusion and elongation of the teeth roots. By now, there is no study to show incidence rate of dental diseases in Iranian pet rabbits. The aim of this study is to investigate types of disorders (dental malocclusion and elongation of the teeth roots) and rate of dental diseases based on information received from radiographs prepared from referred rabbits to Small Animals Hospital, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Iran. During three years (2004-2007) 64 out of 239 radiographs were related to dental disorders in rabbits. Among 64 studied radiographs, 23.44% were affected by stage I of the disease and the same rate was affected by the stage II. Almost 37.5% of the affected rabbits showed signs of stage III of the disease which were accompanying with malocclusion and loss of zigzag occlusal pattern of upper and lower cheek teeth. 15.62% were affed by stage IV of the disease, no affected cases with stage V was shown. These results showed high occurrence rate of tooth root elongation and malocclusion (about 64.06%) in referred pet rabbits to the University of Tehran Veterinary hospital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • malocclusion
  • Rabbit
  • Radiography
  • tooth root