فراوانی انواع زخم‌های شیردانی در گاومیش‌های اهواز: بررسی کشتارگاهی

نویسندگان

چکیده

زخم شیردان یک اختلال گوارشی در همه‌ی نشخوارکنندگان اهلی بوده و بسته به نوع آن با نشانه‌های بالینی متفاوتی همراه می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وجود یا عدم وجود زخم‌های شیردانی در گاومیش می‌باشد. برای انجام این کار شیردان200 رأCس گاومیش کشتار شده درکشتارگاه اهواز مورد بررسی قرار گرفته است. در هر مورد، پس از ارزیابی ظاهری ضایعات شیردان جهت حصول اطمینان، بررسی هیستوپاتولوژیک نیز بر روی برخی از آنها انجام می‌گرفت. در این بررسی 127 گاومیش(5/63درصد) دارای زخم شیردان بودند. تمام زخم‌ها (به جز 2 مورد) از نوع 1 تشخیص داده شدند.که به انواعa1، b1، c1 و d1طبقه‌بندی گردید. هشتاد و شش مورد(43درصد) از شیردان‌ها، دارای حداقل نواقص مخاطی بوده که به‌عنوان زخم نوع a1 شناخته شدند. ضایعات عمیق‌تر b(1) در 62 شیردان(31درصد) مشاهده گردید. در 19 مورد (5/9درصد(زخم نوع c1و در18 مورد (9درصد) زخم نوع d1 تشخیص داده شد. در تعداد قابل توجهی از شیردان‌ها انواع مختلف زخم مشاهده گردید. زخم‌‌های نوع a1 و b1 عمدتاً در پیلور و زخم d1 عمدتاً در بدنه شیردان یافت شدند. فراوانی زخم c1 در پیلور و بدنه یکسان بود. هیچ‌گونه تفاوت آماری معنی‌داری بین دو جنس و دو گروه سنی از نظر فراوانی زخم شیردان مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREVALENCE OF DIFFERENT ABOMASAL ULCERS IN BUFFALOS OF AHVAZ: AN ABBATORIAL SURVEY

نویسندگان [English]

  • alireza ghadrdan
  • Saleh Esmaeilzadeh
چکیده [English]

Abomasal ulcer is a digestive disorder in domestic ruminants. There are several forms of ulcers which produce different clinical signs. For determination of lesion prevalence, abomasa of 200 buffaloes were examined grossly and in some cases, histopathologically. One hundred and twenty seven examined abomasa (63.5%) had ulcerative lesions. All ulcers (except in 2 cases) were classified as type 1. This type of lesion was sub-classified to 1a, 1b, 1c and 1d, based on its severity. Eighty six abomasa (43%) had minimal mucosal defects which were sub- classified as type 1a. Deeper injuries, type 1b, were observed in 62 (31%) abomasa. Type 1c and 1d were seen in 19 (9.5%) and 18 (9%) abomasa, respectively. The most of abomasa had several kinds of ulcers. While types 1a and 1b mainly occurred in the pyloric region, type 1d was mainly shown in the fundic region. The frequency for type 1c ulcer occurrence was the same in both regions. Frequency of abomasal ulcer, did not show any sex or age dependency

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abattoir
  • Abomasum
  • Ahvaz
  • Buffalo
  • ulcer