میزان شیوع آریتمی‌های قلبی سگ‌های شیراز

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

آریتمی‌های قلبی می‌ت‌‌وانند منجر به هیپوکسی، کاهش فشار خون، اختلال در خونرسانی اندام‌ها و توقف قلبی شوند. تشخیص آریتمی‌های قلبی با الکتروکاردیوگرافی کاربرد نسبتاً ساده و متداولی دارد. ‌ ‌برای بررسی میزان شیوع آریتمی‌های قلبی در سگ‌های ارجاعی به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز طی دو سال بدون در نظر گرفتن علت بیماری، و برای مطالعه رابطه سن و جنس حیوان با بروز آریتمی، سگ‌ها به دو گروه نر و ماده و 6 گروه سنی زیر یک سال، 1 تا 3، 3 تا 5، 5 تا 6 و بالای 6 سال تقسیم شدند. از 176 قلاده سگ ارجاعی، نوار الکتروکاردیوگرام روی اشتقاق‌های دو قطبی استاندارد اندام‌ها I، II، III و اشتقاق‌های یک قطبی تقویت شده aVR، aVL و aVF ثبت و مورد بررسی قرار گرفت. از مطالعه 1232 نوار ثبت شده به ترتیب فراوانی این نتایج بدست آمد: الف) آریتمی سینوسی 9/27 درصد، ب) تاکی‌کاردی سینوسی 8/7درصد، ج) پیش‌آهنگ سرگردان 1/5 درصد، د) ضربان‌های زودرس بطنی 4/3 درصد و هـ) بلوک دهلیزی — بطنی درجه دو 2/1 درصد و سگ‌های دارای دو نوع آریتمی همزمان 9/11 درصد و از مجموع 176 قلاده سگ تعداد 68 قلاده سگ نر (6/56درصد) و 33 سگ ماده (9/58درصد) آریتمی داشتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که علی‌رغم این‌که بعضی از سگ‌ها فقط برای واکسیناسیون یا معاینه عمومی به درمانگاه مراجعه می‌کنند دارای آریتمی‌های قلبی می‌باشند که بعضی از آنها می‌توانند برای زندگی دام خطرناک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PREVALANCE OF CARDIAC ARRHYTHMIAS IN DOGS REFERRED TO SHIRAZ UNIVERSITY VETERINARY TEACHING HOSPITAL

نویسندگان [English]

  • Sardar Jafari shoricheh
  • Alireza Khani
  • Amin Tamadon
چکیده [English]

Cardiac arrhythmias can cause hypoxia, hypotension, disturbance in tissue blood supply and cardiac arrest. Diagnosis of cardiac arrhythmias using electrocardiography is simple and common. The purpose of this study was to review the prevalence of cardiac arrhythmias in dogs brought to the Veterinary Clinic for different reasons. One hundred and seventy six dogs of different age groups (<1, 1-3, 3-5, 5-6, >6 years), and both sexes were included in this study. The survey was carried out for two years. Electrocardiogram of each dog using standard limb leads (I, II, and III) and augmented limb leads (aVR, aVL, and aVF) were taken and investigated for rhythm irregularities. Results obtained from 1232 traces indicated sinus arrhythmia (27.9%), sinus tachycardia (7.8%), wandering pacemaker (5.1%), ventricular premature beats (3.4%), atrioventricular block type II (1.2%), and the dogs simultaneously showed two kinds of disrhythmias (11.9%). From 176 dogs, 68 were males (56.6% ) and 33 females (58.9%) showed different types of arrhythmias. Results of this study indicated that in spite of referring the dogs merely for check up and vaccination, have cardiac arrhythmia that some of which could be dangerous for animal life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arrhythmia
  • Dog.
  • Electrocardiogram