ارتباط توالی اسید آمینه‌های دخیل در عرضه آنتی ژن ‌)3(BoLA-DRB با حساسیت یا مقاومت به اسهال در گوساله‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 فرهنگستان علوم

چکیده

ژن مجتمع اصلی سازگاری نسجی ‌(mhc)‌ ملکول‌های MHC کلاس I و II را کد می‌کند که در عرضه پپتید‌های آنتی ژنی به یاخته‌های T نقش دارند. این ملکول‌های پلی مرف نقش مهمی در بروز حساسیت و یا مقاومت به بیماری‌های عفونی دارند. در تحقیق حاضر ارتباط توالی اسید آمینه‌های جایگاه اتصال پپتید آنتی‌ژنی در آلل‌های مختلف ‌3BoLA-DRB با بروز حساسیت یا مقاومت به اسهال در گوساله‌ها بررسی شد. با بررسی نمونه‌های خون اخذ شده از 171 گوساله (84 گوساله اسهالی و 87 گوساله سالم ) با استفاده از روش PCR- RFLPدوازده آلل مختلف ‌3BoLA-DRB شناسایی شد. توالی اسید آمینه آلل‌ها در ناحیه اتصال به پپتید آنتی ژنی مورد مقایسه قرار گرفت. آلل‌های مذکور در این ناحیه 26 جایگاه پلی مرف دارند. ارتباط معنی‌داری بین وقوع اسهال و حضور اسید آمینه‌های گلوتامیک اسید و ترئونین در پاکت 4 و اسید آمینه‌های والین، گلوتامین و لوسین در پاکت 9 ناحیه اتصال آنتی ژن مشاهده شد. بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که اسید آمینه‌های موجود در پاکت‌های 4 و 9 ملکول ‌3BoLA-DRB در بروز حساسیت و یا مقاومت به اسهال گوساله‌ها نقش مهمی دارند. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASSOCIATION BETWEEN AMINO ACID SEQUENCES IN PEPTIDE BINDING REGION (BOLA-DRB3) AND SUSCEPTIBILITY OR RESISTANCE TO CALF DIARRHEA

نویسندگان [English]

 • gholamraza nikbakhat 1
 • Hasan Tajbakhsh 2
 • Mohammadreza Mokhber dezfooli 1
 • Taghi Zahrai salehi 1
 • Mohammad Rabani 1
 • Daruosh Gharibi 1
 • Seyed Mehdi Emam 1
 • Farzaneh Asadiyan 1
 • Mahmood Khormali 1
چکیده [English]

The major histocompatibility complex genes (mhc) encode MHC I and II molecules which present peptide fragments to T cells. Therefore these polymorphic molecules critically influence susceptibility to infectious diseases. At present study potential relationship between amino acid sequences in the antigen binding groove of different BoLA-DRB3 alleles and susceptibility or resistance to calf diarrhea was investigated. Twelve different DRB3 alleles were found among 171 calves (84 diarrheic and 87 healthy) analyesd by PCR-RFLP method. Amino acid sequences of the encoded peptide binding region were compared. 26 polymorphic positions were detected in this region. A significant association (p< 0.05) was shown between occurrence of diarrhea and the presence of glutamic acid and tyrosine in pocket 4 and valine, glutamine and leucine in pocket 9 of peptide binding region. Thus it can be concluded that pockets 4 and 9 of the BoLA-DRB3 molecule would be involved in conferring susceptibility of calf to diarrhea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • BoLA-DRB3
 • calf diarrhea
 • MHC
 • PCR-RFLP
 • peptide binding region.