اثر تزریق داخل بطن مغزی آگونیست و آنتاگونیست گیرنده ‌1CB بر مصرف دان در جوجه خروس‌های گوشتی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سیستم اندوکانابینوئید نقش مهمی در تنظیم اشتهای پستانداران بر عهده دارد. در این مطالعه نقش گیرنده‌های ‌ 1CB دستگاه عصبی پرندگان در کنترل اشتها مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور آگونیست گیرنده‌های ‌ (ACEA) 1CB و آنتاگونیست گیرنده‌های ‌)281(AM 1CB به داخل بطن جانبی راست پرندگان تزریق شد و میزان اخذ دان در فواصل ‚15 ‚30 60 120، و 180دقیقه بعد از تزریق اندازه‌گیری گردید. نتایج این بررسی نشان داد می‌دهد که آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌های ‌ 1CB به ترتیب سبب افزایش و کاهش مصرف دان می‌شوند .همچنین پیش تزریق آنتاگونیست ‌1CB اثر افزاینده اشتهای آگونیست ‌1CB را کاملاً مهار کرد. نتایج این بررسی با نتایج حاصل از آزمایشات انجام گرفته روی پستانداران مطابقت دارد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECT OF INTRACEREBROVENTRICULAR INJECTION OF CB1 AGONIST AND ANTAGONIST ON FEED CONSUMPTION IN BROILER COCKERELS

نویسندگان [English]

  • Ali Baghbanzadeh
  • Mohammadreza Haji nezhad
چکیده [English]

Endocannabinoid system play a critical role in the regulation of appetite in mammals. In the present study, the effect of avian brain CB1 receptor on food intake of broilers was studied. ACEA, a potent CB1 agonist, and AM281, a potent CB1 antagonist, were injected into the chicken right lateral cerebral ventricle and food intake was measured 15, 30, 60, 120, and 180 minutes post injection. The results indicate that CB1 agonist and antagonist increase and decrease food intake, respectively. Also, pretreatment with CB1 antagonist fully inhibits the CB1-agonist-induced food-intake. The results of the study is consistent with the experiments carried out in mammals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • CB1 receptor
  • food intake.