مقایسه تأثیر باسیلوس های مستخرج از روده لارو ماهیان خاویاری Acipenser persicus و Huso huso با پروبیوتیک‌های تجاری بر رشد و بقاء لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان‌ (Oncorhynchus mykiss)‌

نویسندگان

1 مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

5 کارشناس شیلات

چکیده

بکارگیری باکتری‌های پروبیوتیکی به عنوان یک استرا‌تژی مهم برای ایجاد محصولات قابل تجدید از طریق کنترل بیولوژیکی در سیستم‌های پرورشی لاروهای ماهی و سخت پوستان پیشنهاد شده است. جمعیت باکتریایی در روده لارو از باکتری‌های مرتبط با تخم ‌ها، آب تانک های پرورشی و غذای زنده سرچشمه می گیرد. ا‌ ین مطالعه در جهت تعیین اثرات پروبیوتیک های تجاری و بومی بر معیارهای رشد و نرخ بقاء لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان هدفمند شد. لاروهای قزل الا (1± 85 میلی گرم) با جیره بیومار تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی با سه مخلوط باکتریایی زیست یار شامل لاکتوباسیلوس، باسیلوس تجاری و باسیلوس جدا شده از روده تاس ماهی ایرانی ‌(Acipenser persicus)‌ و فیل ماهی ‌(Huso huso)‌، با در سه سطح (30/4، 30/5 و30/6 لگاریتم واحد کلنی در هر گرم غذا) مکمل شدند و به‌وسیله لاروهای ماهی قزل آلای رنگین کمان در 9 تیمار آزمایشی تغذیه گردیدند. تیمار شاهد از جیره بدون مکمل‌سازی تغذیه شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت. نرخ تغذیه بر اساس 10 درصد وزن بدن، برای 6 بار در روز انجام شد. در پایان دوره (32 روز)، ماهیان بیومتری شده و توسط شوک‌های حرارتی، شوری، قلیائیت و اسیدیته آزمایش گردیدند. بالاترین میانگین نرخ رشد ویژه (77/0±61/4 درصد)، ضریب رشد حرارتی (32/0± 44/3 درصد) و کارآیی تغذیه (56/25±08/116 درصد) در تیمار1‌A به‌دست آمد. تیمار1‌A ،2A،1B، 2B، 1L و 3‌L تفاوت معنی‌داری با تیمار شاهد داشتند (05/0‌.)p< ضریب تبدیل غذایی بهتری در تیمار1‌A(33/0±92/0 درصد) و 3‌ L(20/0± 92/0 درصد) به‌دست آمد. در آزمایش مقابله با شوک حرارتی، بالاترین زمان بقاء در تیمار1‌B(29/28± 33/94 ثانیه) به‌دست آمد. نتایج آزمایش‌های مقابله با استرس قلیائیت و اسیدیته نشان داد که بهترین زمان بقاء، در تیمار1A(به ترتیب 74/57±67/275 و20± 374 ثانیه) بود و تمامی تیمارهای آزمایشی اختلاف معنی‌داری با تیمار شاهد داشتند (05/0‌p<‌.) هیچ اختلاف معنی‌داری بین تیمارها در آزمایش مقابله با شوری، مشاهده نشد (05/0‌p>‌.)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE COMPARISON OF PERFORMANCE OF ISOLATED STURGEON GUT BACILLUS (ACIPENSER PERSICUS AND HUSO HUSO) WITH COMMERCIAL MICROBIAL PRODUCTS ON GROWTH AND SURVIVAL OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKIS) LARVAE

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • Mehdi Soltani 2
  • Mehdi Taati 3
  • Alireza Nazarpour 4
  • Rohollah Morovat 5
چکیده [English]

The use of probiotic bacteria has been suggested as an important strategy to accomplish reproductible outputs through biocontrol in cultivation systems for marine fish larvae and crustaceans. The bacterial flora in the larval gut originates from bacteria associated with the eggs, the water in the rearing tanks, and the live food. This study was aimed to determine the effect of commercial and Autochthonous probiotics on growth parameters and survival rate of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) larvae. Trout larvae (85±4 mg) were fed diets of Biomar. The experimental diets were supplemented with three blends of probiotic bacteria including lactobacillus, commercial Bacillus and isolated sturgeon gut bacillus in three levels (4.30, 5.30 and 6.30 LogCFU/g of feed) and were fed by Rainbow trout (larvae in 9 experimental treatments. The control treatment was fed on nonsupplemented diet. The experiment was carried out in completely random design. At the end of the period the fishes were biometeried and tested by thermal, salinity, alkalinity and acidity stress. The highest specific growth rate, thermal growth coefficient and feed conversion efficiency were found in treatment A1. The treatments A1, A2, B1, B2, L1 and L3 had significant difference with control (p 0.05). The beter feed conversion ratio was obtained in treatment A1 and L3. In challeng test of thermal stress, maximum of survival time was obtained in treatment B1. The results of the challenge tests with stress of alkalinity and acidity indicated that the best survival time was in treatment A1 and total experimeal treatments had significant difference with control (p 0.05). No significant difference in salinity challenge test was observed between the treatments (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • challenge test
  • Probiotic bacteria
  • rainbow trout larvae
  • specific growth rate.
  • survival time