تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیه وباکتری های تولید کننده اسید لاکتیک بر قابلیت هضم و فراسنجه های شکمبه و خون گوسفند

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

در دهه گذشته پروبیوتیک های متفاوتی در تغذیه نشخوار کنندگان مورد استفاده قرار گرفته اند که برخی از آنها اثر مثبتی بر تولید حیوان داشته‌اند. در این پژوهش به‌منظور مطالعه تأثیر مخمر ساکارومایسس سرویسیه به همراه لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازای، اینتروکوکوس فاسیوم و باسیلوس سابتیلیس‌ ‌بر قابلیت هضم، فراسنجه های شکمبه و خون‌، از چهار راس گوسفند نر ورامینی فیستوله دار با وزن 2/4 ± 34 کیلوگرم استفاده گردید. حیوانات با چهار جیره درچهار دوره به روش فاکتوریل (2‌×‌2) در قالب طرح چرخشی متوازن تغذیه شدند. فاکتور اول شامل دو منبع علوفه‌ای (یونجه و ذرت سیلو شده) و فاکتور دوم، دو سطح از پروبیوتیک (صفر و 5 گرم) بود. قابلیت هضم جیره‌ها به روش نشانگر داخلی خاکستر نا محلول در اسید اندازه گیری گردید. در زمان های صفر و 4 ساعت پس از خوراک دهی از سیاهرگ گردنی وداج گوسفندان خونگیری به عمل آمد و مقدار دی اکسید کربن، pH، لاکتات دهیدروژناز و گلوکز خون آنها اندازه گیری گردید. همچنین مایع شکمبه گوسفندان در زمان‌های صفر، 2 و چهار ساعت پس از خوراک دهی جمع آوری و مقادیر pH، نیتروژن آمونیاکی و اسید‌های چرب فرار آن (استات، پروپیونات، بوتیرات، والرات، ایزووالرات) اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که قابلیت هضم دیواره سلولی بدون همی‌سلولز، دیواره سلولی، ماده آلی و ماده خشک جیره‌ها تفاوت معنی‌داری نداشته و تنها قابلیت هضم پروتئین خام و چربی در جیره حاوی ذرت سیلو شده به ترتیب کمتر و بیشتر از جیره حاوی علوفه یونجه بود. تفاوت معنی‌داری بین مقادیر فراسنجه‌های خون گوسفندان تغذیه شده با جیره های مختلف مشاهده نشد. کل اسیدهای چرب فرار در حیواناتی که مخلوط میکروبی را دریافت کرده بودند، بیشتر از آنهایی بود که پروبیوتیک را مصرف نکردند. همچنین غلظت استات و پروپیونات شکمبه‌ای گوسفندانی که یونجه مصرف کردند، نسبت به آنهایی که ذرت سیلو شده دریافت کرده بودند، بیشتر بود (05/0‌<‌.)p همچنین گوسفندانی که مخلوط میکروبی دریافت کرده بودند، دارای غلظت نیتروژن آمونیاکی پائین‌‌‌تری بودند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مخلوط میکروبی استفاده شده در این پژوهش باعث بهبود تخمیر شکمبه‌ای گوسفندان شد، در حالی که تأثیر معنی‌داری در قابلیت هضم و فراسنجه‌های خون آنها نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE AND LACTIC ACID PRODUCING BACTERIA ON DIGESTIBILITY, RUMEN AND BLOOD PARAMETERS OF SHEEP

نویسندگان [English]

  • kamran rezayazdi
  • Kamran Rezayazdi
  • Ali Nikkhah
چکیده [English]

Various probiotic products have been used in ruminant nutrition over the past decade. Some of them had positive effects on animal production. Present study was conducted to investigate the effects of Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis mixture on digestibility, rumen and blood parameters of 4 fistulated varamini sheeps . Animals fed with 4 diets during 4 periods using a 2×2 factorial arrangement in a change-over design. First factor included two sources of forages (alfalfa hay and corn silage) and second factor included two levels of above probiotic mixture (0 and 5 gr/day/head). Digestibility of diets were measured by acid insoluble ash as marker. Blood samples were taken at 0 and 4 hours after feeding via jugular vein to determine concentration of CO2, pH, LDH and Glucose. Also ruminal liquor samples were taken at 0 and 4 hours after feeding to determine rumen pH and concentration of N-NH3 and volatile fatty acids. The results showed that digestibility of acid detergent fiber, neutral detergent fiber, organic matter and dry matter of diets were not significantly different among diets. However, digestibility of crude protein and ether extract in diets containing corn silage were lower and higher than alfalfa hay, respectively. There was no significant difference on blood metabolites of sheep fed various diets. Total volatile fatty acids in sheep fed microbial mixture were more than control group. Diets containing alfalfa hay had higher propionate and acetate concentrations than diets containing corn silage. Ruminal ammonia concentration decreased in sheep fed diets containing microbial mixture (P < 0.05). We concluded that present microbial mixture improved ruminal fermentation but could not significantly affect digestibility and blood metabolites of sheep.

کلیدواژه‌ها [English]

  • alfalfa hay
  • corn silage
  • Probiotic
  • rumen and blood parameters
  • sheep