مطالعه آلودگی به انگل‌های گرگارین در میگو‌‌های وحشی سرتیز (Parapenaeopsis stylifera) و پرورشی وانامی (Litopenaeus vannamei) استان خوزستان

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

‌انگل‌های میگو یکی از عوامل مهم بروز بیماری و مرگ و میر در شرایط طبیعی و پرورشی است. یکی از متداول ترین پروتوزوآهای انگلی در میگو، گرگارین‌ها (Gregarines)‌ می‌باشند. مطالعه حاضر دراستان خوزستـان و جهت تعیین میزان شیوع و شدت آلودگی به انگل‌های گرگارین در میگوی سرتیز که گونه بومی خلیج فارس است و میگوی وانامی که درحال حاضر گونه غالب پرورشی درکشور است، انجام شد. نمونه‌ها به طور کاملاً تصادفی از خلیج فارس و مزارع پرورش میگوی مجتمع چوئبده آبادان تهیه، به آزمایشگاه ارسال و به روش تهیه گسترش مرطوب از دستگاه گوارش بررسی گردید. در این مطالعه در میگوی وانامی انگلی مشاهده نشد درحالیکه میزان آلودگی میگوی سرتیز 5/32 درصد محاسبه گردید که جنس‌های انگل جدا شده عبارت بود از:‌ ‌نماتوپسیس، روتاندولا، هلیوسپورا و دیگر جنس‌های ناشناخته گرگارین ها.در این میان بالاترین فراوانی مربوط به جنس نماتوپسیس بود(55/9درصد.) براساس اطلاعات منتشر شده، این نخستین گزارش ازاین سه جنس انگل در میگوی سرتیز است. به علاوه در خصوص ارتباط میان جنسیت و طول کلی بدن میگوها با میزان آلودگی می‌توان بیان کرد که میزان آلودگی میگوهای بزرگتر، بیشتر از میگوهای کوچکتر بود اما تفاوت معنی داری از لحاظ آلودگی بین دو جنس نر و ماده مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY OF GREGARINE INFECTION IN KIDDI SHRIMP (PARAPENAEOPSIS STYLIFERA) AND PACIFIC WHITE SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) IN KHOUZESTAN PROVINCE

نویسندگان [English]

  • hosseinali mousavi 1
  • Hosseinali Ebrahimzade mosavi 1
  • Baba Mokhayer 1
  • Vahid Yavari 2
  • Alireza Bahonar 1
1
2
چکیده [English]

One of the most important causes of shrimp diseases in wild environment and Farms are Parasitic disease and Gregarines are the reutine parasites in shrimp. This study was conducted in Khouzestan Province to determine the prevalence and intensity of Gregarine parasites in Kiddi shrimp (Prapenaeopsis stylifera), a natural species of Persian Gulf, and Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), currently the major cultured species in Iran. Shrimps were randomly collected from Persian Gulf and Choebde shrimp farms in Abadan, Digestive tracts of the shrimps were studied using wet-mount diagnostic procedure. In this study no Gregarine parasites were observed in Pacific white shrimp whereas infection rate among Kiddi shrimp was 32.5% including Genera: Nematopsis, Rotundula, Heliospora and other unknown Gregarine parasites. The highest infection rate belonged to Genus Nematopsis(%9.55). According to the published materials available, this is the first report of Kiddi shrimp being parasitized with Gregarine parasites. Also the relationship between shrimp body length and the rate of infection was found to be positive. But there was no meaningful relationship between sex and the rate of infection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gregarine parasites
  • Iran
  • Khouzestan
  • Litopenaeus vannamei
  • Parapenaeopsis stylifera