مطالعه بررسی آلودگی به انگل‌های دستگاه گوارش و خارجی در بزهای استان آذربایجان غربی– ایران

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 کمیته امداد امام خمینی (ره)استان آذربایجان غربی

چکیده

آلودگی‌های انگلی علاوه بر به خطر انداختن سلامت بزها، خسارات اقتصادی فراوانی را در نشخوارکنندگان کوچک در سراسر دنیا بوجود می آورند. با توجه به اهمیت پرورش بز در این منطقه مطالعه جامعی در ارتباط با موضوع در شمال غرب ایران انجام نشده است. پژوهش حاضر به با هدف بررسی آلودگی به انگل‌های داخلی و خارجی در بز در استان آذربایجان غربی انجام گرفت. در مجموع از 403 راس بز نمونه‌گیری انجام پذیرفت. در بررسی آلودگی نتایج حاکی از آلودگی بزها به تخم استرونژیلید فرم در 206 راس (11/51درصد)، مارشالاجیا‌ ‌در37 راس (18/9درصد)، نماتودیروس‌ ‌در 12 راس (97/2درصد)، تریشیوریس در 58 راس (39/14درصد)، سیستوکولوس در 3 راس (75/0درصد)، مونیزیا در 23 راس (7/5درصد)، فاسیولا در 4 راس (1درصد) و اووسیست گونه‌های ایمریا‌ ‌در 112 راس (79/27درصد) بود. دامنه تخم در هر گرم مدفوع در آلودگی با انگلهای دستگاه گوارش 172-3 عدد و در آلودگی با اووسیست 390-1 عدد بود. دوازده راس (3درصد) از بزهای تحت بررسی آلوده به جرب سارکوپتس اسکابئی و203 راس (4/50درصد) آلوده به شپش بودند. دامالینیا کاپره‌ ‌تنها شپش آلوده کننده در بزهای تحت بررسی بود. همچنین 131 راس از بزها (5/32 درصد) آلوده به کنه بودند و حداقل و حداکثر کنه‌های جدا شده به ترتیب 1 و 5 عدد بود که قسمت‌های مختلف بدن را مورد تهاجم قرار داده بودند. رپی‌سفالوس بورسا‌ ‌تنها کنه جمع‌آوری شده از بزهای آلوده در طول دوره بررسی بود. تعداد تخم در هر گرم مدفوع بیانگر آلودگی مختصر بزها به انگل‌های کرمی است. ..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDY ON GASTROINTESTINAL AND EXTERNAL PARASITES OF GOATS IN WEST AZERBAIJAN- IRAN

نویسندگان [English]

  • Mosa Tavasoli 1
  • Bahram Dalir Naghde 1
  • Aziz Sahandi 2
1
2
چکیده [English]

Parasitism is one of the major problems affecting goat's health. It causes a considerable economic loss in small ruminants of worldwide. The main objective of the present study was to determine the prevalence and intensity of gastrointestinal and external parasite infections in goats of North-West of Iran. In spite of the importance of goats in this region, there is no detailed quantitative study on prevalence of goat parasites. Fecal samples were collected from 403 goat for identification of gastrointestinal parasites and presence of external parasites. Seven different species of gastrointestinal parasites including Strongylida, Marshalagia, Nematodirus, Trichuris, Cystocoulus, Monizia and Fasciola, were identified in fecal samples. The number and percentage of infected goats for these parasites were 206 (51.11%) for Strongylida, 37 (9.18%) for Marshalagia, 12 (2.97%) for Nematodirus, 58 (14.39%) for Trichuris, 3 (0.7%) for Cystocoulus, 23 (5.7%) for Monizia and 4 (1%) for Fasciola. The number of eggs ranged from 3 to 172 eggs per gram of feces. A number of 112 samples (27.79%) were positive for Eimeria with oocysts number of 1-390 per gram of feces. It was also found that 12 (3%), 203 (50.4%) and 131 (32.5%) of goats were infested by Sarcoptes scabeii, Damalinia caprae and Ripicephalus bursa, respectively. On each goat 1 to 5 hard ticks were found at different sites of their body. Results showed that intensity of gastrointestinal parasite infection of goats were low in the region ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • external parasites
  • gastrointestinal parasites
  • Goat
  • Iran.
  • West Azerbaijan