همسان‌سازی، تعیین توالی و بیان بخش C ترمینال پروتئین شوک حرارتی 70 ‌(HSP70 )مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

4 بخش توبرکولین، موسسه واکسن و سرم سازی رازی

چکیده

پروتئین‌های شوک حرارتی (HSPs) در نقش کمک ایمنی باعث افزایش توان پاسخ دستگاه ایمنی ذاتی و اختصاصی بدن نسبت به آنتی ژن‌های مختلـف بـه خصوص آنتی ژن‌های توموری و آنتی ژن‌های عوامل عفونی مختلف می‌شوند. بخش C ترمینال پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در کنار آنتی ژن‌های پروتئینی ساختاری قدرتمند برای تحریک پاسخ‌های ایمنی فراهم می‌آورد. در مورد پروتئین شوک حرارتی 70 متعلق به گونه پاراتوبرکلوزیس و نقش آن در تحریک سیستم ایمنی مطالعات چندانی صورت نگرفته است، اما به نظر می‌رسد در ساختار واکسن DNA هم‌چون توبرکلوزیس از توانایی‌های بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه پلاسمید اوکاریوتی ‌1pEGFP-N حاوی قسمت C ترمینال پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس طراحی و ساخته شد. در این پلاسمید از ژن پروتئین سبز درخشان در کنار ژن هدف برای تأیید بیان و بررسی کارایی پلاسمید استفاده گردید. صحت توالی نوکلئوتیدی قطعه همسان‌سازی شده در پلاسمید مزبور با روش تعیین توالی مشخص شد.همچنین بیان پروتئین حاصل از پلاسمید طراحی شده در کشت سلول ‌7COS-‌ با رونوشت برداری معکوس به اثبات رسید . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که پلاسمید بیان شونده اوکاریوتی ‌1pEGFP-N حاوی قطعه C ترمینال ژن پروتئین شوک حرارتی مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس به خوبی قابلیت بیان در کشت سلول‌ 7COS-‌ را دارد. این پلاسمید را می‌توان به‌عنوان یک محمل در تهیه واکسن‌های DNA واجد قطعه C ترمینال پروتئین شوک حرارتی 70 مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس به کار برد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CLONING, SEQUENCINGAND EXPRESSION OF HSP70 C- TERMINALDOMAIN IN MYCOBACTERIUM AVIUM SUBSP. PARATUBERCULOSIS

نویسندگان [English]

  • gholamraza nikbakhat 1
  • Gholam Reza Nikbakht Broujeni 2
  • Hasan Tadjbakhsh 3
  • Nader Mosavari 4
  • Syed Amir Hossein Jalali 2
چکیده [English]

Heat shock proteins (HSPs) have been shown to act as an adjuvant when co-administered with
different antigens, especially tumor antigens or antigens from infectious agents. C-terminal
domain of Mycobacterium tuberculosis heat shock protein 70 (Hsp70), when fused to peptide
antigens, provides a unique structure that is able to induce potent immune responses. In this study,
aneukaryotic expression vector pEGFP-N1, containing C-terminal domain of Mycobacterium
paratuberculosis HSP 70, Green Fluorescent Protein (GFP) gene in the plasmid construct , was
designed for use as a reporter. With GFP system, expression of the target protein was evaluated
in the cell culture. The nucleotide sequence of the cloned gene was revealed by sequencing. The
protein expression of designed plasmid was also proved by reverse transcriptase polymerase
chain reaction (RT-PCR). Our eukaryotic expression vector (pEGFP-N1 -hsp70 c-terminal) was
successfully constructed and HSP70 c-terminal domain protein was expressed effectively. The
current experiment, as a basis for a new DNAvaccine design, can be used for the future studies on
reverse vaccinology

کلیدواژه‌ها [English]

  • green fluorescent protein (GFP).
  • heat shock protein 70(Hsp70)
  • Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis