تاثیر تجویز خوراکی محلول حاوی املاح معدنی و آلی در گاوهای شیری تازه‌زا بر روی پیشگیری از کمبود مواد معدنی و بالانس منفی ‌انرژی

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

کمبود املاح معدنی و بالانس منفی انرژی از مهمترین اختلالات متابولیک در ابتدای دوره شیردهی در گاو شیری می باشد. به جهت بررسی تاثیر تجویز خوراکی محلول حاوی املاح معدنی (کلسیم، فسفر و منیزیم) و ترکیبات آلی (پروپیلن گلیکول و نیاسین) ‌)®(LICVITEبر روی پیشگیری از کمبود این عناصر و بالانس منفی انرژی در گاوهای شیری تازه زا 30 راس گاو شیری در دوره انتقال مورد مطالعه قرار گرفتند. در یک گاوداری صنعتی با ظرفیت 500 راس گاو دوشا در اطراف تهران به 15 راس گاو شیری 500 میلی لیتر از محلول فوق ظرف 1 ساعت بعد از زایمان و مجددا 14 ساعت پس از زایمان آشامیده شد(گروه درمان) و در گروه 15 راسی دیگر هیچگونه دارویی مورد استفاده قرار نگرفت (گروه کنترل.) از تمامی گاوهای مورد مطالعه در دو گروه 15-12 روز قبل از زایمان و نیز در ساعتهای 14 و 24 و روز 10 پس از زایمان خونگیری به عمل آمد. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی سرم خون دامهای مورد مطالعه در تحقیق حاضر نشان داد که میانگین عیار سرمی کلسیم در گاوهای گروه درمان در ساعت 24 پس از زایمان و غلظت سرمی فسفر این گروه از دامها در تمامی زمانهای اندازه‌گیری شده پس از زایمان به طور معنی‌داری از گروه کنترل بالاتر می‌یاشد (05/0 p<‌.) همچنین کاهش میانگین عیار سرمی BHBA و NEFA پس از زایمان در گروه درمان نسبت به گروه کنترل قابل مشاهده بود اما اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتیجه حاصل از تحقیق فوق نشان می‌دهد که تجویز خوراکی محلول حاوی املاح معدنی و ترکیبات آلی در فاصله یک روز پس از زایمان در گاوهای شیری تاثیر قابل ملاحظه‌ای در پیشگیری از بروز کمبود تحت بالینی املاح معدنی و بالانس منفی انرژی که یک اتفاق معمول در این نوع دام‌ها می‌باشد، دارد.‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OFORALADMINISTRATION OF SOLUTION CONTAININGMINERALS AND ORGANIC SUBSTANCES IN PARTURIENTDAIRYCOWS AND THE PREVENTION OFMINERALDEFICIENCYANDNEGATIVE ENERGYBALANCE

نویسندگان [English]

  • Samad Lotfollahzadeh 1
  • Mohammad Abil 2
  • Seyed Mostafa Alavi 2
  • Mohammad Reza Mokhber Dezfouli 1
  • Farhad Moosakhani 3
1
2
3
چکیده [English]

Negative energy balance and mineral deficiency are the most important metabolic disorders in fresh dairy cows. In order to evaluate the effect of the feeding of solution (LICVITE®) containing minerals (calcium, phosphorus and magnesium) and organic substances (propylene glycol and niacin) in parturient dairy cows, 30 cows were examined in a dairy farm with 500 milking dairy cows. 500 ml of Licvite syrup was fed to 15 dairy cows one hour post partum, and
once again 14 hours after calving (treatment group). Fifteen parturient dairy cows, almost at the same physical situation as the treatment group, did not receive any substances after calving and were chosen as the control group. Jugular blood samples were taken from two groups as follow: 12- 15 days before parturition; 14 and 24 hours after calving; and, 10 days after parturition. Analysis of sera showed that the mean serum concentration of calcium in the treatment group at 24 hours after parturition, and mean serum concentration of phosphorous in all the measured times after parturition, were significantly higher than the control group (p<0.05). After parturition it was noticed that there was a decreased level of BHBA and NEFAin the cows in the treatment group. The differences, however, were not statistically significant. The results of present study showed that oral administration of a solution containing mineral and organic substances ,to dairy cows during the first day after parturition, had a very significant effect on the prevention of subclinical mineral deficiency and the negative energy balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy cattle
  • minerals
  • oral administration
  • organic substances
  • transition period.