مطالعه میزان سمیت نانونقره بر روی سلول‌های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی )2(HF، و استئوبلاست ‌ )292(G

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، انستیتو پاستور تهران

2 گروه بهداشت مواد غذائی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران

3 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 گروه شیمی، دانشکدفنی دانشگاه تهران،

5 مرکز تحقیقات بانک سلولی، انستیتو پاستور تهران،

6 گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق

7 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

8 بخش تحقیقات شرکت نانونصب پارس،

چکیده

نانوتکنولوژی فرصت‌های بی شماری را برای ابداع محصولات کاربردی اصلاح شده جدید برای انتفاع جامعه ارائه می‌نماید. باوجود کاربرد بسیار وسیع نانومواد، اطلاعات کمی در خصوص اثر آنها بر سلامت انسان وجود دارد. در این مطالعه اثر بیولوژیک نانونقره بر روی سلول‌های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی ‌2HF، و استئوبلاست ‌292G مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نانونقره بر روی این سلول‌ها توسط میکروسکوپ نوری و تکثیر سلولی با انجام آنالیزهای سمیت سلولی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می داد که اثر کشندگی سلول‌ها وابسته به غلظت نانونقره می‌باشد و مقـدار ‌50IC آن بر سلول های بنیادی مزانشیمی، فیبروبلاست طبیعی ‌2HF و استئوبلاست ‌292G به ترتیب به مقدار g/Lµ 33/6، 68/6 و 42/3بدست آمد. نتیجه گیری کلی نشان داد که نانونقره بر روی سلول‌های سرطانی در حدود دو برابر بیشتر از سلول های طبیعی و نرمال اثر مهار رشد را دارد. این پدیده به دلیل اثر مستقیم نانونقره بر روی سامانه تنفسی سلول می‌باشد. در سلول های سرطانی میزان فعالیت میتوکندری در تنفس سلول بسیار بیشتر از سلول‌های طبیعی می‌باشد که می‌تواند بستر مناسبی برای عنصر نانونقره جهت تخریب سلول های سرطانی باشد. ‌ ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

STUDYON THE CYTOTOXICITYLEVELOF NANOSILVER ON NATURALFIBROBLAST(HF2), OSTEOSARCOMA(G292) AND MESENCHYMALSTEM CELLS

نویسندگان [English]

 • delavar shahbazzadeh 1
 • Hamed Ahari 2
 • Mehdi Soltani 3
 • Hamid Rashedi 4
 • Mohammad Reza Shokrgozar 5
 • Somayeh Moaddab 6
 • Mozhgan Heidarpour 7
 • Jafar Rahman-Nia 8
1
2
3
4
5
6
7
8
چکیده [English]

Nanotechnology offers numerous opportunities for invention of new and reformed applicable products for the benefit of human society. In spite of a vast application of nanomaterials there is little information about their impact on human health. This study examines the biological activity of nanosilver on mesenchymal, natural fibroblast (HF2), and osteoblast (G292) cells. The effects of nanosilver on the cells were observed by a light microscope and the amplification of the cells was assayed by using a standard cell toxicity test. The results show that the cytotoxicity depends on nanosilver concentration. The amount of IC50 on mesenchymal stem was 6.33; and on HF2 was 6.68; and on G292 cells was 3.42 ?g/L. The results show that nanosilver has two times more
of an inhibition effect on cancerous cells' growth as compared to the normal cells. This phenomenon is due to the direct effect of nanosilver on the cell oxidation system. Due to the extraordinary activation of the mitochondorial respiration system in cancer cells, when compared to the normal cells, it can provide suitable opportunity for nanosilver to cause cell disruption.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cytotoxicity
 • fibroblast
 • Mesenchymal stem cells
 • nanosilver
 • osteoblast