مطالعه آناتومی و بافت شناسی کیسه حنجره‌ای الاغ

نویسندگان

1 ‌گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 ‌گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

الاغ به عنوان حیوان کاری مورد استفاده قرار گرفته و در اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز نقش زیادی دارد اما با این وجود اطلاعات کمی در رابطه با ساختار آناتومی و بافت شناسی دستگاه تنفس آن وجود دارد. برای این منظور کیسه حنجره (Laryngeal Saccule) 4 راس الاغ سالم مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های بافت شناسی پس از ثبوت در فرمالین 10 درصد و تهیه مقاطع بافتی به روش هماتوکسلین و ائوزین رنگ آمیزی و توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات آناتومی نیز با روش های متداول انجام و تصاویر لازم تهیه گردید. الاغ در مقایسه با اسب دارای اپی گلوت کوتاه تر با راس تیز تر می باشد و بطن حنجره ای نیز همانند اسب موجود بوده اما کیسه حنجره ای بزرگ بوده و از طریق سوراخ کوچک مدوری به فضای داخلی حنجره باز می شود. اپی تلیوم آن از نوع استوانه ای شبه مطبق مژه دار بوده و غدد سروزی–موکوسی فراوان، شبکه وسیع وریدی–لنفاوی و عقده های لنفاوی از عناصر موجود در دیواره آن می باشد. عضله Thyroarytenoid حجیم بوده و به دو قسمت تقسیم می شود که احتمالا در خروج ترشحات غدد موجود در جدار کیسه حنجره ای نقش دارد. به نظر می رسد که خصوصیات غیر معمول صدای الاغ با شکل و موقعیت این ساختارها مرتبط بوده و به عنوان فضاهای تشدید کننده صوت نقش داشته باشند که البته مطالعات بیشتر در این زمینه مورد نیاز می باشد. ‌

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN ANATOMICALAND HISTOLOGICALSTUDY OF LARYNGEALSACCULE OFTHE DONKEY (EQUUS ASINUS)

نویسندگان [English]

  • maryam rezaian 1
  • Javad Sadeghi Nezhad 2
  • Ferdous Ebrahimpoor 1
1
2
چکیده [English]

Although donkeys play an important role as pack and draught animals, there is sparse information available on the histological and anatomical data for their respiratory tract. This study examined the larynxes of 4 healthy donkeys to provide data using histological techniques and anatomical dissection. The histological specimens were taken after fixation in 10% formalin and tissue passages were stained with hematoxylin and eosin, and then studied under a light
microscope. The laryngeal muscles and mucosa, for anatomically studying the saccules, were dissected and photographed. Compared with the horse, the donkey epiglottis is relatively shorter and more sharply pointed. Ashallow, thumb shaped depression on the rostral of each vocal fold corresponds in position to the laryngeal ventricle in the horse. In the donkey, large paired laryngeal saccules, interposed between the thyroarytenoideus M. and the thyroid cartilage, open into the laryngeal cavity through a small circular orifice. There is a pseudostratified ciliated columnar epithelium lined saccule. Sero-Mucus secreting glands, subepithelial lympho-venous plexuses and lymph follicles were present in its orifice wall. Furthermore, the large thyroarytenoideus M.
is subdivided into ventricular and vocal parts, which are thought to control the expression of secretion from the laryngeal saccule. It seems that unusual characteristics of vocalization in the donkey may be related to the shape and orientation of these larynx resonance chambers. Further investigations are needed to clarify this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anatomy
  • Donkey
  • Histology
  • larynx