تأثیر تجویز توأCم عصاره سویا و ویتامین‌3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش

نویسندگان

1 گروه پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 گروه علوم پایه،دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 ) گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

غده تیروئید متشکل از دو لوب متقارن نقشی مهم در متابولیسم بدن و تنظیم کلسیم خون دارد. بسیاری از عوامل شیمیایی و تغذیه‌ای قادر به ایجاد تغییر ات در سطوح سرمی هورمون‌های تیروئید و بروز آشفتگی در متابولیسم بدن می‌باشند(14.) ‌ ‌به منظور بررسی هورمون‌های تیروئید به دنبال مصرف خوراکی عصاره سویا و ویتامین ‌3D، تعداد 42 سر موش ماده بالغ در 7 گروه به مدت 35 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. عصاره سویا با دو دوز (روزانه 5 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 10 گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ویتامین ‌3D نیز با دو دوز (روزانه 100 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و روزانه 200 میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن) و ترکیب این دو ماده نیز با هر دو دوز ( دوزهای کم و زیاد ) به صورت خوراکی به موش‌ها داده شد. در پایان دوره، پس از بیهوش نمودن موش‌ها با دی اتیل اتر، خونگیری از آنها جهت تهیه سرم انجام گرفت. برای اندازه‌گیری سطوح سرمی کلسیم از روش کالریمتری و برای اندازه‌گیری هورمون‌های ‌4,T3T و TSH از روش رادیوایمونواسی استفاده شد. پس از انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی و مشخص شدن نتایج و انجام آزمون آماری ‌ ANOVA یکطرفه بر روی این داده‌ها، تفاوت آماری معنی‌داری بین نتایج در گروه‌های مورد مطالعه مشاهده شد‌)001/0.(p< ‌ ‌نتایج این تحقیق نشان‌دهنده کاهش هورمون‌های ‌4T و ‌3T و افزایش TSH و بروز هیپوتیروئیدیسم در موش‌هایی بود که عصاره سویا مصرف کرده بودند. در مورد موش‌های دریافت‌کننده ویتامین ‌3D، هیپرکلسمی و کاهش TSH رخ داده بود. در موش‌هایی که هر دو ماده را دریافت کرده بودند،تنها در موش‌های دریافت‌کننده دوز زیاد عصاره سویا و ویتامین ‌3D کاهش هورمون ‌3T و افزایش هورمون TSH از نظر آماری معنی‌دار و نشانگر بروز هیپوتیروئیدیسم در آن‌ها بود. در مجموع، نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که مصرف توأCم عصاره سویا و ویتامین ‌3D، البته در مقادیر کم، می‌تواند اثرات ناشی از مصرف هر یک به تنهایی بر روی عملکرد غده تیروئید و نیز هوموستاز کلسیم را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Co-Administration of Soyextract and Vitamin D3 on Serum Calcium Level and Thyroid Function in Mice

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Mardjanmehr 1
  • Shamsi O Sadat Mousavi 1
  • Jamileh SalarAmoli 2
  • Zahra Tootian 2
  • Amir Ali Shahbazfar 3
1
2
3
چکیده [English]

The Thyroid gland with two symmetrical lobes has an important role in metabolism of the body and regulating of calcium. Any factor making structural and hormonal changes in this gland can produce metabolic disorders. To investigate the functional changes of the thyroid gland following coadministration of soy extract and Vitamin D3, 42 mature female mice in 7 groups were studied for 35 days. Two doses of soy extract (5 and 10 g/kgBW/day); two doses of Vitamin D3 (100 and 200 ?g/kgBW/day); and, a combination of both soy extract and Vitamin D3 with two doses were fed to each mouse by gavage. At the end of the feeding trial, following anesthetizing by diethyl ether, mice were bled. Serum levels of calcium were determined by method Colorimetry, and serum concentrations of T3, T4 ,TSH were determined by method Radio Immuno Assay. Data was statistically analyzed by the one way ANOVAtest and significant differences were observed between groups (p<0.001). Results showed the occurrence of a dose-dependent hypothyroidism in mice receiving only soy extract. In mice receiving only vitamin D3, significant and dosedependent increases of calcium levels, significant and dose-dependent decreases of TSH levels and, insignificant decreases in serum concentrations of T3 and T4 were observed. Finally, groups receiving a combination of high doses of soy extract and Vitamin D3, showed hypothyroidism. In conclusion, this study suggests that co-administration of soy extract and Vitamin D3, only in low doses, can balance the effects of individual use of these components on thyroid function and calcium homeostasis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcium
  • mice
  • Soy extract
  • thyroid hormones
  • Vitamin D3