تأثیر مصرف خوراکی آلیسین بر آنزیم‌های سرمی ماهی کپورمعمولی در مسمومیت تجربی با سرب

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه بهداشت مواد غذایی و آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

مسمومیت با سرب در همه جانداران و از جمله در آبزیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آلیسین یکی از مهمترین مواد مؤثره گیاه سیر می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه وفور اسیدهای آمینه سولفور دار، اثر پیشگیری کننده در مسمومیت با سرب ایفا نماید. در این تحقیق به بررسی تأثیر آلیسین بر اثرات سمی سرب با توجه به فعالیت آنزیم‌های سرم خون در ماهی کپور پرداخته شده است. پنج گروه 46 تایی ماهی کپور (10 ±100گرمی) مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌های 5-2 (آزمون) به مدت 10 روز mg\L7 استات سرب دریافت نمودند. گروه‌های 3 و 4، از 5 روز قبل از افزودن استات سرب، به ترتیب روزانه به میزان 5 و mg\Kg10 آلیسین دریافت نمودند. گروه 5 مشابه گروه 4 بود اما تنها همزمان با استات سرب، آلیسین دریافت نمود. در پایان دوره آزمایش، آنزیم‌های سرم شامل GGT، ALT، AST، LDH و ALP اندازه گیری گردید. میزان پارامترهای مورد مطالعه در گروه 2 (دریافت سرب) در مقایسه با گروه شاهد، افزایش قابل ملاحظه‌ای نشان می‌داد( ‌001/0p<‌.) آنزیم‌های مورد مطالعه در گروه‌هایی که بعلاوه آلیسین دریافت کرده بودند (گروه‌های 5-3)، به طور وابسته به دوز و معنی داری از گروه 2 کمتر بود. با اینحال تفاوت معنی داری از این نظر بین گروه‌های 4 و 5 مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از تأثیر قوی آلیسین در جلوگیری از ایجاد ضایعات بافتی متعاقب مسمومیت با سرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OFORALLYADMINISTERED ALLICIN ON SERUM ACTIVITYOFSOME ENZYMES IN EXPERIMENTALLEAD POISONINGIN COMMON CARP(CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ziadloo 1
  • Davar Shahsavani 2
  • Hamid Reza Kazerani 3
  • Mohammad Reza Aslani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Lead poisoning in aquatic animals is of special importance, as is also true for all livingcreatures. Alicin, one of the main active components of garlic, is expected to play a protective role against lead poisoning, due to its abundant sulfur amino acids. This research studied the toxic effects of lead in Common Carp focusing on blood serum enzyme activities. The study focused on five groups each including 46 Common Carp (100±10g). The groups 2-5 received lead acetate at 7mg/L for 10 days. Group 3 received 5mg allicin/KgBwt; and Group 4 received daily amounts of 10mg allicin/KgBwt, beginning 5 days before lead acetate was added. Group 5 received the same as Group 4, but received allicin for the same period as it received lead acetate. At the end of
the experimental period a measurement was made of serum enzymes including GGT, ALT, AST, LDH and ALP. The studied parameters in Group 2, which was exposed to lead, were significantly higher when compared to the Control Group (p<0.001). The enzyme activities in groups receiving allicin (Groups 3-5) were significantly, and dose dependently, less than those of Group 2. However, no significant differences were observed between Groups 4 and 5. The results of the present research suggest a potent effect for allicin in alleviating tissue injuries following lead poisoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • allicin.
  • Blood
  • common carp
  • enzyme
  • lead