فراوانی ژن‌های حدت ‌1,ehxA stx و ‌2stx در اشریشیا کلی غیر ‌157O جدا شده از گاو و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی این جدایه‌ها

نویسندگان

1 گروه باکتری شناسی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 گروه علوم آزمایشگاهی، آموزشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

4 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

اشریشیا کلی مولد سموم شیگا یکی از باکتری‌های مهم خانواده آنتروباکتریاسئه است که قادر به ایجاد عفونت در انسان و طیف وسیعی از حیوانات می‌باشد که این عفونت‌ها ممکن است منجر به بروز عوارض خطرناکی از قبیل کولیت هموراژیک و سندرم اورمی همولیتیک گردد. در این تحقیق فراوانی ژن‌های حدت همولیزین ‌(ehxA)‌ و سموم شیگا ‌)2, stx1(stx در سویه‌‌‌های اشریشیا کلی غیر ‌157O جدا شده از نمونه های مدفوع گاوهای ارجاع شده به بیمارستان آموزشی دام‌های بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوسیله واکنش زنجیره ای پلیمراز چندگانه بررسی شد. علاوه بر این، تابلوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها نسبت به هفت آنتی بیوتیک متداول در دامپزشکی سنجیده شد. پس از انجام PCR چندگانه برروی 39 سویه اشریشیا کلی غیر ‌157O جدا شده از نمونه‌های مدفوع گاوی، 10 سویه حاوی دو تا از ژن‌های مورد نظر یافت شدند. پراکندگی ژن ehxA صفر بود که بطور بارزی کمتر از مقادیر گزارش شده در مقالات است. چنانکه انتظار می‌رفت فراوانی ژن‌های stx در حد معمول (حدود 25درصد) بود. در بررسی فراوانی انواع ژن‌های رمزگذار سموم شیگا، ‌2stx بیشتر از ‌1stx یافت شد. تمامی جدایه‌ها دارای مقاومت چندگانه نسبت به دو یا چند آنتی بیوتیک شامل آمپی سیلین، اریترومایسین، پلی میکسین–ب، تتراسایکلین، تریمتوپریم–سولفامتوکسازول، جنتامایسین و/یا سفالوتین بودند. بطور کلی نتایج حاصله از این بررسی با اندکی تفاوت منطبق بر پیش بینی‌های معمول بوده است. مضافاً، مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک‌ها می‌تواند از دلایل پراکندگی گسترده مقاومت‌های آنتی بیوتیکی در حیوانات پرورشی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DETECTION OF EHXA, STX1AND STX2 VIRULENCE GENES IN NON-O157 ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM CATTLE BY MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION AND THE DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILE OF THESE ISOLATES

نویسندگان [English]

  • Ghorban Behzadian Nezhad 1
  • Taghi Zahraei Salehi 2
  • Nemat Shams 3
  • Ramin Mazaheri Nezhad Fard 4
  • Daryoush Shirani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Shiga toxigenic Escherichia coli is one the most important bacteria within Bacteriacae. The
bacteria infect humans and a wide spectrum of animals, resulting in dangerous consequences such
as hemolytic uremic syndrome and hemorrhagic colitis. In the current study, the prevalence of
hemolysin (ehxA) and Shiga toxin (stx1 and stx2) virulence genes in non-O157 Escherichia coli,
isolated from cattle stool samples, was evaluated by Multiplex PCR. The animals were referred
to the Large Animal Teaching Hospital of the Faculty of Veterinary Medicine, University of
Tehran. The antibiotic resistance profiles of the isolates were assessed against seven usual
antibiotics used in veterinary medicine. In the PCR study of 39 non-O157 Escherichia coli strains
isolated from cattle stool samples, 10 samples were found positive for stx1 or stx2 genes. The
prevalence of ehxA gene was zero,which is significantly lower than that mentioned in papers
reporting on this issue. As expected, the prevalence rate of stx genes in cattle isolates was usual
(nearly 25%). The prevalence of stx2 was greater than the prevalence of stx1. All isolates were
multiple resistant to two or more antibiotics, including ampicillin, erythromycin, polymixin-B,
tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, gentamicin and/or cephalotin

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibiogram.
  • enterohemolysin
  • enterohemorrhagic Escherichia coli
  • Shiga toxins